KÖZJEGYZŐ PAJTIKÁINK, SZORUL A HUROK!

KÖZJEGYZŐ PAJTIKÁINK, SZORUL A HUROK!

Tisztelt Közjegyző asszonyok és urak!

Mint önök is nyilván értesültek róla, a Kúria 2/2014. PJE határozata, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény az Önök által kiállított közokiratokat érdemben érinti.

A „Tartozáselismerő” közjegyzői okirat; a „Felmondás” a Bank által közjegyző előtt; és a „Végrehajtási záradék” típusú közokiratok kiállítása minden esetben egyoldalú, banki megtévesztésen alapult, és ma már bizonyítottan VALÓTLAN ADATTARTALMÚ.
Az illetékes törvényhozók és a jogalkalmazó szervek immár egyértelműen megállapították, hogy a deviza alapú jogügyletek pénzintézetei tisztességtelenül, ezért jogsértő módon számították és adták ki a szerződő feleik kölcsön összegét, valamint ebből eredően az adósok tartozásának összegét is.

Ez a tény, így törvényi szinten ismeri el, bizonyítja, hogy Önök – a mi álláspontunk szerint jogszerűen, de a csaló pénzintézmények által megtévesztve – hivatalos személyként eljárva, olyan jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaltak közokiratba, mely az adósoknak jelentős érdeksérelmet, valamint komoly anyagi károkat okozott és okoz a jövőben is.
Álláspontunk szerint, amennyiben 2014. szeptember 5-ig, a DAC csoport címén (daccsoport@mail.com és 1213. Budapest, Vihorlát út 63.) Önök írásban nyilatkoznak arról, hogy a megtévesztésük következményeként kibocsátott valamennyi közokiratukat saját hatáskörükben eljárva, az adósoknak külön költség nélkül, visszavonják, a közokiratot megsemmisítik, úgy Önöket személyükben ártatlan áldozatoknak tekintjük.
Természetesen, Önöknek jogukban áll figyelmen kívül hagyni a jelen tájékoztatónkat ebben az esetben viszont úgy tekintünk a közjegyzőkre, mint akik szándékosan, a szakmájuk szabályainak teljes figyelmen kívül hagyásával, bűncselekményt elkövetve járnak el.
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény ugyanis pontosan megfogalmazza, hogy :


— a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.
— a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, … a felek megbízásából … a felek esélyegyenlőségének biztosításával – kioktatással segíti jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében.
— sem hivatalában, sem hivatalán kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.
— a közjegyzői működése körében okozott kár megtérítésére és személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles.
— Az ügyleti okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a ténytanúsító okiratban a közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.
— akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági végrehajtási útra tartozik
— 113. § A közjegyző felel azért, hogy a közjegyzői okirat a valóságnak megfelelően tartalmazza a közjegyző jelenlétében történt tényeket.
Mivel a pénzintézeti jogsértések alapján már a kölcsönök összege sem valós, és a tartozások ennek megfelelően nyilvánvalóan valótlanok, a bírósági végrehajtáshoz a jelen köziratok nem teremthetnek jogalapot, ezért ezeket vissza kell vonni.

A közokiratok újonnan való elkészítése minden jelenleg is folyamatban levő, valamint minden már lezárt VALÓTLAN ADATTARTALMÚ közokirat ügyében kizárólag a pénzintézeteket terheli, mind ügyintézésben, mind eljárási díjak tekintetében.
A VALÓTLAN ADATTARTALMÚ közokiratok közjegyző által kezdeményezett visszavonásának költsége minden esetben a jogsértést elkövető pénzintézet kell hogy terhelje.
Minden közjegyző az általa kiállított VALÓTLAN ADATTARTALMÚ közokirat visszavonásáról tájékoztatni köteles az érintetteket.

Mindazon személyeket, akik a felkérésünket elutasítják, név szerint a 2014. októberében várhatóan megkezdődő Deviza Alapú Csalás pótmagánvádas büntetőeljárásban..
Bűnrészesként 1— és közokirat hamisítóként 2— nevesítünk minden olyan közjegyzőt, aki a jelen tájékoztatásunk ellenére az általa kiállított hamis közokiratokat nem vonja vissza, és részt vesz a jogszabályaink megsértésében, a magyar jogbiztonság ellehetetlenítésében.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük.
Budapest, 2014. augusztus 3.
Tisztelettel
Menyhért Péter közösségi feljelentők képviselője, pótmagánvádló
Tájékoztatom arról, hogy életem és vagyonbiztonságom érdekében, ezen dokumentumot az Interneten változatlan formában hozom nyilvánosságra.


1— Bűnszervezetben részvétel
321. § (1) Aki bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetésére felhív, ajánlkozik, vállalkozik, a közös elkövetésben megállapodik, vagy az elkövetés elősegítése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, illetve a bűnszervezet tevékenységét egyéb módon támogatja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Bűnszervezetben részvétel miatt nem büntethető, aki a bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, és az elkövetés körülményeit feltárja.

2— Közokirat-hamisítás
342. (1) § Aki
a) hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja,
b) hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál,
c) közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott közokirat-hamisításra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott közokirat-hamisítást gondatlanságból követi el, vétség miatt elzárással büntetendő.
343. § (1) Az a hivatalos személy, aki hivatali hatáskörével visszaélve
a) hamis közokiratot készít,
b) közokirat tartalmát meghamisítja, vagy
c) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. – Patacsi Pilvax – Menyhért Péter

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM