A bomba hír – nem lehetett volna az árfolyamkülönbözetet a kifosztott magyarokra terhelni!

A bomba hír - nem lehetett volna az árfolyamkülönbözetet a kifosztott magyarokra terhelni!

A bomba hír – nem lehetett volna az árfolyamkülönbözetet a kifosztott magyarokra terhelni!

Ezt állítja Kásler Árpád. Állítását pedig az Európai Unió Bírósága 129/19. sz. sajtóközleményére alapozza.


"…A változásához egy hajszál is elegendő lehet bármelyik pillanatban…".

(A sajtóközleményt megtalálod az oldal alján! Várjuk a jogászok, ügyvédek szakértői véleményét!)Majd így folytatja, és értékeli a közlemény szövegét: Ha nekem nem hitték, most talán merjék elhinni. A kásler pernek köszönhetően nem lehetett volna az árfolyamkülönbözetet a kifosztott magyarokra terhelni tovább.

Ezt kimondta ismét Az Európai Unió Bírósága 129/19. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNYÉBEN Luxembourg, 2019. október 3-án. De mikor megírtam én ezt önöknek…hajaj, azoktól a visszatérő álmaimtól mentsen meg a mindenható, minden érintett.

Bár ez az ügy a lengyeleket érinti, mert ott nem volt egy korrupt országgyűlés, hogy befagyassza a legmagasabb napi árfolyamon, mint itt Magyarországon, de hiába tették, nem tehették.

“Ha minden devizahiteles megnyerné a perét a bíróságon, akkor a bankokat 60 milliárd zloty veszteség érné (kb. 15 milliárd dollár).” -írja a portfolio…. 15 milliárd dollár azaz 4500 milliárd forint banki veszteség lenne Lengyelországban. Egyszer valaki számolja össze, mennyivel basztam oda a világ bankrendszerének, meg fognak lepődni. És máris választ kapnak arra, hogy miért hallgatott el mindenki, az indextől, a hvg-n keresztül az origo-ig, hogy felszólaltam Brüsszelben.

Az én politikai felhatalmazásommal, senkinek sem kellett volna bírósághoz fordulnia ez ügyben Magyarországon, tettek is róla a sok s…házi ügyvéd részéről, hogy ne sikerüljön.

loading...

Mindenki elolvashatja a sajtóközleményt, röviden a lényege, hogy az árrés kiesése magával rántotta az árfolyam adósra terhelésének lehetőségét is, de ezt már sok évvel ezelőtt megénekeltem, sajnos nem kaptam meg a politikai felhatalmazást, hogy minden kifosztottat egy tollvonással felmenthessek a rabszolgasorból. Ettől függetlenül csakis a kásler munkássága menti fel a környező országok népeit a rabigából Spanyolországtól, Lengyelországig, csak a magyarok nem kértek belőle.

Ez a pillanatnyi helyzet és állapot, de ennek változásához egy hajszál is elegendő lehet bármelyik pillanatban.

Azok a bírák, közjegyzők, végrehajtók, bankárok és politikusok, meg sok egyéb kétes alak, akik kihasználták az emberek kétségbeesett helyzetét, közvetve vagy közvetlen érintettek az emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésében, mely bűncselekményeknek nincs elévülési ideje.Én azt szeretném, hogy egy tisztességes bíróság előtt feleljenek, egy olyan előtt, amihez nekünk nem volt esélyünk sem, de tartok attól, hogy lesz az a szikra, ami a lincselést elkerülhetetlenné teszi. Nem lennék egyik gazember bőrében sem.

Király Júlia járja az országot a hazug könyvével, ahelyett korbáccsal verve a hátát vezekelne megbocsátásért, Csányit védi a felépített korrupció, és reggelig sorolhatnám a sok szar gané névsorát. Van egy álmom, egy csodálatos visszatérő álmom, melytől mentse meg a mindenható a népet legyilkolókat! Kásler Árpád.

Az Európai Unió Bírósága
129/19. sz. SAJTÓKÖZLEMÉNY
Luxembourg, 2019. október 3.
A C-260/18. sz. ügyben hozott ítélet

 

Kamil Dziubak és Justyna Dziubak kontra Raiffeisen Bank International AG. A Lengyelországban megkötött devizaalapú hitelszerződésekben az árfolyamrésre vonatkozó tisztességtelen feltételek nem helyettesíthetők a lengyel polgári jog
általános rendelkezéseivel.

Amennyiben a tisztességtelen feltételek elhagyása megváltozhatja e szerződések elsődleges tárgyának jellegét oly módon, hogy az már nem az említett devizához kötött, a kamatláb azonban továbbra is ugyanezen deviza kamatlábától függ, az uniós joggal nem ellentétes ezen szerződések érvénytelenségének megállapítása

Kamil Dziubak és Justyna Dziubak (a továbbiakban: hitelfelvevők) fogyasztóként 2008-ban jelzáloghitel-szerződést kötöttek a Raiffeisennel, amely szerződés lengyel złoty-ban (PLN) denominált volt, azonban azt devizához, mégpedig svájci frankhoz (CHF) kötötték. Így bár a hitel folyósítása PLN-ben történt, a hitel alapján visszafizetendő összeg törlesztőrészleteit CHF-ben fejezték ki, azokat azonban a hitelfelvevők bankszámlájáról PLN-ben emelték le.

A hitel kifizetésekor a hitel alapján visszafizetendő és CHF-ben kifejezett összeget a hitel folyósításának időpontjában a Raiffeisen hatályos PLN-CHF vételi árfolyama alapján határozták meg, míg a törlesztőrészleteket a törlesztőrészlet esedékességének napján e bank PLN-CHF eladási árfolyama alapján számolták ki.

A hitelfelvevőkre, mivel CHF-alapú hitelszerződést kötöttek, e deviza kamatlába alapján számított kamatláb vonatkozott, amely alacsonyabb volt, mint a PLN-kamatláb, ki voltak azonban téve a PLN-CHF átváltási árfolyam változásából eredő
árfolyamkockázatnak.

A hitelfelvevők keresetet terjesztettek a Sąd Okręgowy w Warszawie (varsói területi bíróság, Lengyelország) elé, amelyben a szóban forgó hitelszerződés érvénytelenségének megállapítását kérték arra hivatkozva, hogy az e szerződésben szereplő, olyan árfolyamrés alkalmazására vonatkozó feltételek, amely szerint a hitel folyósításakor a vételi árfolyamot, a törlesztőrészletek
kiszámításához azonban az eladási árfolyamot kell alapul venni, olyan jogellenes és
tisztességtelen feltételeknek minősülnek, amelyek a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelv1 értelmében nem kötik a feleket, és amelyek elhagyása a szerződés megszűnéséhez vezetne.
A hitelfelvevők szerint ugyanis a vitatott feltételek elhagyásával lehetetlen lenne meghatározni a megfelelő átváltási árfolyamot, így a szerződés nem maradhatna fenn.

Azt állítják továbbá, hogy még ha a hitelszerződés teljesíthető is lenne e tisztességtelen feltételek nélkül, mint CHF-hez már
nem kötött, PLN-ben denominált hitelszerződés, e hitelre továbbra is a CHF-hez kötött kedvezőbb kamat vonatkozna.

 

A Kásler ítéletre2 hivatkozva, amelyben a Bíróság megjegyezte, hogy a nemzeti bíróság – bizonyos körülmények között – a szerződő felek közti egyensúly helyreállítása és a szerződés érvényességének biztosítása érdekében egy tisztességtelen feltételt helyettesíthet a nemzeti jog valamely rendelkezésével, a lengyel bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a tisztességtelen feltételek az elhagyásuk esetén helyettesíthetők-e a lengyel jog azt előíró általános 1

loading…


A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.). 2
A Bíróság 2014. április 30-i Kásler és Káslerné Rábai ítélete (C-26/13), lásd még: CP 66/14).
www.curia.europa.eu rendelkezéseivel, hogy a valamely szerződésben kifejezett joghatásokat a méltányosság elvéből
vagy a bevett szokásokból eredő következmények révén kell kiegészíteni.

A lengyel bíróság továbbá arra vár választ, hogy maga az irányelv lehetővé teszi-e a szerződés érvénytelenségének megállapítását abban az esetben, ha a szerződés tisztességtelen feltételek nélküli fenntartása annyiban megváltoztatná a szerződés elsődleges tárgyának jellegét, amennyiben a szóban forgó hitel ugyan már nem lenne CHF-ez kötött, a kamatait továbbra is e
devizakamatláb alapján számítanák ki.

Mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság először is megállapítja, hogy a Kásler ítéletben megfogalmazott helyettesíthetőség a belső jog valamely diszpozitív rendelkezésére vagy a felek egyetértése esetén alkalmazandó rendelkezéseire korlátozódik, és többek között azon az előfeltevésen alapul, hogy e rendelkezések nem tartalmaznak tisztességtelen feltételeket.

Ugyanis e rendelkezések vélhetően azt tükrözik, hogy a nemzeti jogalkotó a meghatározott szerződések feleit megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek között egyensúlyt teremtett arra az esetre, ha a felek vagy nem tértek el a nemzeti jogalkotó által az érintett szerződések tekintetében előírt általános szabályoktól, vagy kifejezetten a nemzeti jogalkotó által e célból bevezetett szabály alkalmazhatósága mellett döntöttek.

Márpedig nem tűnik úgy, hogy a lengyel jog fent hivatkozott általános rendelkezéseit a jogalkotó ezen egyensúly megteremtése érdekében külön értékelte volna, így e rendelkezésekre nem vonatkozik a tisztességtelen jelleg hiányára vonatkozó vélelem.
Következésképpen a Bíróság megállapítja, hogy ezek a rendelkezések nem orvosolhatják a szerződésnek a benne foglalt tisztességtelen feltételek elhagyása következtében keletkezett hiányosságait.

Ebben az összefüggésben a Bíróság álláspontja az, hogy mivel a helyettesíthetőség a fogyasztóvédelem biztosítását szolgálja azáltal, hogy védi a fogyasztó tényleges és aktuális érdekeit a szóban forgó szerződés teljes érvénytelenségének megállapításából eredő esetleges hátrányos következményektől, e következményeket szükségszerűen az érintett tisztességtelen
feltételek mellőzésére irányuló jogvita időpontjában fennálló vagy előre látható körülmények alapján, nem pedig a szerződéskötéskor fennálló körülmények alapján kell értékelni.

A Bíróság ezt követően emlékeztet arra, hogy az irányelv értelmében a szerződés a benne foglalt tisztességtelen feltételek elhagyását követően a változatlanul fennmaradó feltételek tekintetében köti a feleket, amennyiben a szerződés a tisztességtelen feltételek elhagyásával fennmaradhat, és ha a belső jogszabályok értelmében a szerződés ilyen módon való fennmaradása jogilag
lehetséges. E tekintetben a Bíróság megjegyzi, hogy a nemzeti bíróság szerint úgy tűnik, hogy az árfolyamrésre vonatkozó kikötések puszta elhagyását követően a szerződés elsődleges tárgyának jellege megváltozik a CHF-hez kötöttség elhagyásának és a CHF kamatlába alapján számított kamat további alkalmazásának együttes hatása következtében.Márpedig, mivel egy ilyen módosítás a lengyel jog szerint jogilag lehetetlennek tűnik, az irányelvvel nem áll ellentétben az,
hogy a lengyel bíróság megállapítsa a vitatott szerződés érvénytelenségét.
Ezzel kapcsolatban a Bíróság kiemeli, hogy a vitatott kikötések semmisségének megállapítása nem csupán az indexálási mechanizmus és az árfolyamrés elhagyásához vezetne, hanem közvetetten az árfolyamkockázat megszűnéséhez is, ami közvetlenül kapcsolódik a hitel devizához kötöttségéhez.

Márpedig a Bíróság emlékeztet arra, hogy az árfolyamkockázatra vonatkozó kikötések határozzák meg a devizaalapú hitelszerződés elsődleges tárgyát, így a szóban forgó hitelszerződés fenntartásának objektív lehetősége e körülmények között mindenesetre
bizonytalannak tűnik.

Végül a Bíróság emlékeztet arra, hogy amennyiben a fogyasztó úgy dönt, hogy nem hivatkozik az irányelv által a tisztességtelen feltételekkel szemben létrehozott védelmi rendszerre, az nem alkalmazandó. E tekintetben a Bíróság pontosítja, hogy a fogyasztónak még inkább joga van arra, hogy lemondjon arról, hogy – ugyanezen rendszert alkalmazva – védelemben  részesüljön a szerződés teljes érvénytelenségének megállapításából eredő hátrányos következményekkel szemben, amennyiben e védelemre nem kíván hivatkozni.

EMLÉKEZTETŐ: Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé.

A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.
A sajtó részére készített nem hivatalos kiadvány, amely nem köti a Bíróságot. További részletek IDE KATTINTVA.

loading…


Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
Putyin támadja, az Orosz parlament meghívja Grétát.
Putyin támadja, az Orosz parlament meghívja Grétát.

Putyin támadja, az Orosz parlament meghívja Grétát. Nagy a baj! A politikusok láthatóan nem tudnak mit kezdeni a semmiből kinövő,...

FIGYELJ! A követeléskezelők trükkjei.
FIGYELJ! A követeléskezelők trükkjei.

FIGYELJ! A követeléskezelők trükkjei. Kártérítési Ügyvéd- A követeléskezelők trükkjei: Fizetési meghagyás: A fizetési meghagyásos eljárás lényege, hogy a jogosult egy...

Close