ÖSSZEFOGLALÓ AZ “AUTÓHITELESEKNEK”

ÖSSZEFOGLALÓ AZ "AUTÓHITELESEKNEK"

Tájékoztató !


Autóhitel szerződések ezrei nem jogszerűek!


A napokban másodfokon is pert nyert egy hölgy, egy olyan autókereskedés ellen, amely egy lízingcég helyett írta alá a szerződést, holott erre nem volt engedélye.
A bíróság kimondta, hogy el kell számolniuk egymással a feleknek. Ekkor legrosszabb esetben is a hitelfelvevőnek csak a hitelt meg jegybanki kamatot kellene kifizetnie és az árfolyam különbözetet valamint a kamatköltséget nem.
Már csak ezért is érdemes utánanéznetek és ellenőriznetek a hitelszerződés érvényességét, hiszen 2010 előtt rengeteg olyan autókereskedő volt, aki anélkül, hogy pénzügyi szolgáltatásra lett volna engedélyük aláírták a kölcsönszerződéseket.
Az autóhitel szerződések ezrei így aztán eleve nem jogszerűek ezért nagy az esélye hogy az adósok számára, előnyös ítélet szülessen a bíróságon, ha alaposan megvizsgálják a szerződéseiket.

Érdemes a következővel kezdenetek: A Magyar Nemzeti Bank közzétett egy 42 oldalas listát, amelyen azok a cégek szerepelnek, amelyeknek volt joguk kölcsönszerződések aláírására.
Bankok esetében:
http://mno.hu/data/kepgaleria/mno/PDF-ek/ugynoksegi_engedelyek.pdf
Hitelintézetek esetében:
http://mno.hu/data/kepgaleria/mno/PDF-ek/banki_engedelyek.pdf

A listák 2009. december 31-én hatályos engedélyek alapján tartalmazzák mindazon pénzintézeteket, amelyek igénybe vettek olyan vállalkozásokat, amelyek a nevükben eljárhattak, illetve azon cégek, úgynevezett ügynökök listáját is, amelyek jogosultak voltak a velük kapcsolatban álló pénzintézet nevében önállóan eljárni.
Amennyiben a hitelügyletetek 2010 előtt jött létre, és a hitelszerződésedet az autókereskedő írta viszont nem találjátok az autókereskedő cég a nevét az MNB listáin, úgy vélhetően hitelszerződésetek szabálytalan módon jött létre..
Jogászok azt tanácsolják, hogy amennyiben valóban támadható a szerződés érdemes megpróbálkozni a peren kívüli megegyezéssel, mert így lerövidíthető a procedúra ideje és hamarabb közös nevezőre juthatnak, mint évekig várni egyik ítéletről a másikra.
A pénzintézetek persze mindent kitalálnak, hogy mentsék a bőrüket, a bankok, ugyanis (egyes hírek szerint) visszadátumozva adják a megbízásokat az autókereskedőknek a kiegészítő pénzügyi tevékenységre vonatkozó szerződések kapcsán.
Ezek a megállapodások közel 100%-a korábban nem volt megkötve, per esetén ennek ténye a bíróságon bizonyítható, a szerződéskötés időpontjában érvényben volt cégkivonat lekérésével. Hogy ügyetekben mi a helyzet, utánajárhattok az autókereskedő tárolt cégkivonatában, melyhez a következő weboldalon tudtok hozzáférni:
http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html

A cég tevékenységét taglaló fejezetben feltétlenül szerepelnie kell a következő tevékenységnek : „6619 ’08” TEAOR számnak – Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (ez a régi 6713 ’03 TEAOR – Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 2008 utáni megfelelője. Mindenképpen nézzétek meg a bejegyzés keltezési időpontját is és azt is, hogy mikor lépett hatályba.
Azt, hogy mit gondol a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vagy a PSZÁF, az ezen a linket tudjátok elolvasni:
https://felugyelet.mnb.hu/data/cms2103063/biztk44.pdf

Első lépés: 
Szerezd meg az autód tulajdonjogát! 
Törzskönyv kikérése.

Figyelem: Azonnal cselekedj, mert ezzel korlátozod a bank jogait, és ez jobb pozícióba hoz Téged. A kocsit nem fogják elvenni, és számodra megfelelő tárgyalási alapot biztosít a továbbiakhoz!
1., Nézzétek meg, hogy a hitelfelvétel óta eltelt-e az 5 év. Valószínűleg igen.

Törzskönyv visszakérő mintalevél:
Törzskönyv visszakérő, Autósoknak! 
Bank neve, címe:………………………………………………………
Tárgy: Gépkocsi törzskönyv valamint, opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozat
megküldése tulajdonos/birtokos részére
Hivatkozási szám: …………………….
Tisztelt Cím!
Felhívom a Tisztelt Cím figyelmét, hogy a ………………. számon önöknél nyilvántartott ………….. frszú. gépkocsi vásárlásával kapcsolatos opciós-szerződés ………………… –n hatályát vesztette, a Ptk.374.§. (2) alapján. Az említett opciós szerződés-kötésének dátuma: …………………
Mivel az opciós-szerződés a fent hivatkozott hatályos jogszabályban lehetséges maximum határideje lejárt, ennek okán, kérem megküldeni levelezési címemre 30 (azaz harminc) napon belül a fent említett gépkocsi TÖRZSKÖNYV nevű igazoló okmányát, amit a hatályos jogszabály a tulajdonos birtokában tartani rendel, valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot. Az opciós szerződéseket a Ptk. 375. § és a 374. §. szabályozza.
* Ptk. 375. § (1) Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (opció) enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jogra vonatkozó megállapodást – a dolog és a vételár megjelölésével – írásba kell foglalni. (2) A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. (4) Egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni.
* – Ptk. 374. § (1) Az eladott dolog visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződéssel egyidejűleg írásba kell foglalni. A visszavásárlás az eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre. (2) A visszavásárlási jogot legfeljebb öt évre lehet kikötni; az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Hivatkozom továbbá a Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletét, amely kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek. alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmis.
A fenti jogszabályhelyekre való hivatkozással a korábban kötött opciós szerződésünk hatályát vesztette, tehát semmis. (Amennyiben nem található egyértelmű határidő vagy vételár a szerződésben, akkor pedig már a megkötés pillanatában (ex nunc) semmisé vált az opciós jog! )
Amennyiben Önök álláspontja szerint, a törzskönyv cégüknél letétben van, akkor hivatkozva a Ptk. 466. § -ra a fentebb említett, "letétbe helyezett" törzskönyvet VISSZAKÖVETELEM! Ptk.466. § (1) –ra mely kimondja:
* A letevő a dolgot bármikor visszakövetelheti; a letéteményes pedig a letéti szerződést, ha a letét időtartamát a szerződésben nem állapították meg, tizenöt napi felmondással bármikor megszüntetheti.
Mivel a törvényben adott határidőn belül, a fentebb említett Ptk. 374. § (1) alapján Önök tőlem, mint eladótól, semmilyen nyilatkozatot nem kaptak, ami a visszavásárlást illeti, így jogszerű formában nem tarthatják maguknál a törzskönyvet!
Amennyiben a HPT. 215/B. § (7) szabályozása szerint, 30 napon belül a törzskönyvet valamint az opciós szerződés törléséhez szükséges lemondó nyilatkozatot nem küldik meg részemre, jogorvoslati lehetőségeimmel élni fogok, elsősorban az MNB irányába.
Dátum, aláírás

2., Küldjétek el a hitelt folyósító banknak a fentebb megtalálható un. törzskönyv visszakérő mintalevelet, írassátok alá mindenkivel, az adósokkal, és a kezesekkel is egyaránt, és adjátok fel postán tértivevénnyel, vagy ügyfélkapus megoldással. Ezen levél alapján 8 napon belül meg kell, hogy kapjad a Törzskönyvet, és az opciós jog törlésére vonatkozó banki igazolást.
3., Ha nem kapod meg, reklamálj, és ismételten szólítsd fel őket, hivatkozva az alábbi törvényi tényállásra !
Az opciós jog meghosszabbítása törvénytelen !

.
LOMBARD elleni ítélet:
16.G.40.544_2013_11_Lombard-törzskönyv
A Legfelsőbb Bíróság Pfv. IX. 21.323/2010/6. számú ítéletében kimondja, hogy „ A Ptk 375.§. (4) bek alapján a vételi jog esetében is irányadó a Ptk 374.§. (2) bekezdése értelmében vételi jogot legfeljebb 5 évre lehet kikötni, az ezzel ellentétes megállapodás pedig semmisnek minősül.
E rendelkezés meghozatalakor a jogalkotó figyelembe kívánta venni, hogy a vételi jog fennállása alatt a tulajdonosnak rendelkezési joga nagyfokú korlátozását kell elszenvednie, – biztosítani kell, hogy a vevő egyoldalú nyilatkozatával gyakorolhassa vételi jogát – és e korlátozás ellensúlyozása érdekében indokoltnak találta, hogy a vételi jog kikötésére legfeljebb 5 éves időtartamra szólóan kerülhessen sor” továbbá „az ÁSzF azon rendelkezésének, hogy a kölcsönszerződésben kikötött korábbi vételi jogot annak megszűnésekor ugyancsak a kölcsönszerződésben kikötött, de a korábbi vételi jog megszűnésének napját követő napon hatályba lépő másik vételi jog váltja fel, egyetlen oka, hogy a vételi jog 5 éves időtartama meghosszabbodjon, tehát a vitatott rendelkezés tipikus esete a jogszabály megkerülésére irányuló tilos szerződésnek!
Azzal hogy az ÁSzF a második vételi jog beálltának a hatályát az első vételi jog megszűnését követő naphoz köti, ugyan két részre osztja az eladót 5 évet meghaladóan folyamatosan megillető vételi jogot, de ettől függetlenül ez a rendelkezés érvénytelen mert célját tekintve a hivatkozott jogszabályi rendelkezés megkerülésére irányul”

4., Ha a banktól megkapod a Törzskönyvet és a banki igazolást, akkor irány az okmányiroda!

A következő dokumentumokra lesz szükséged: 
– forgalmi engedély, – bejegyzésre, törlésre irányuló eredeti banki igazolás, – érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, útlevél), – lakcímigazolvány (ha kiállításra került), – cég esetén: eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, cégbírósági kivonat (3 hónapnál nem régebbi), – teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos vagy a cég képviselője vesz részt, – a záradék bejegyzés/törlés díjának megfizetését tanúsító igazolás.
30 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik a nyilvántartásba vétel.
A gépjármű tulajdonjogot korlátozó bejegyzés, záradék törlése okmány kiadása nélkül:
– 2.300 Ft illeték befizetése csekken. A csekket az ügyintéző adja.

5. lépés: az aláírási jogosultság ellenőrzése, és az ezzel kapcsolatos teendők végzése, mert a szerződésed nagy valószínűséggel semmis, de előbb legyen a tiéd az autó, csak 2300 Ft illeték+ postaköltségért!

Mit lehet (kell) tenni, ha a hitelintézet 
közben el akarja vinni az autónkat?
1. Ha el akarja vinni a pénzügyi intézmény megbízottja a gépjárművet, azonnal rendőrt kell hívni.
2. Egyúttal ajánlott írásban felszólító levéllel követelni a pénzügyi intézményt, hogy azonnal hagyjon fel a bűncselekményt megvalósító magatartásával.
3. Egyúttal a kerület vagy helység jegyzőjétől lehet birtokvédelmet kérni, hiszen jóhiszemű birtokos az adós.
4. A rendőrséghez is feljelentéssel lehet élni, zaklatás és birtokháborítás miatt.

……………………………………………………………………………
Nem veheti vissza a bank az autót akkor sem, ha kiderül, érvénytelen a szerződés, a szerződés lezárása után pedig még öt évig támadható a kifogásolt ügylet.
http://mno.hu/tudomany/autohitel-visszajar-a-befizetett-penz-1211829

………………………………………………………………………….
Kártérítés kérdése:
Dr. Szabó V. László kártérítéssekkel foglalkozó ügyvéd úr írása alapján.
A Ptk. pontosan és alaposan meghatározza kölcsön fogalmát. Az már tényként kezelhető, hogy a deviza alapú hitel ennek nem felel meg!
Ptk. 523. § (1) „A kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés sze¬rint visszafizetni.
Ha a hitelt hitelintézet adja a kölcsönt felvevőnek, akkor ez után az adós kamatot köteles fizetni. Vagyis: Az adós egy meghatározott összeget meghatározott időre felvesz hitelként, majd ezt a szerződésben rögzített kamattal megnövelt mennyiségben a futamidő lejártáig vissza kell fizetnie.
Devizahitel esetén a kölcsönt felvevő forintban vette fel a hitelt, az adósságát forintban törleszti, de az árfolyam ingadozását ráterhelik a tartozásra. Így az adós teljesen védtelenné válik, hiszen az árfolyam ingadozását nem tudja befolyásolni, sőt azt sem tudja, hogy mikor hogyan alakul, így nem tudja azt sem, hogy a törlesztőrészlet mikor hogyan fog változni és végül mekkora összeget kell majd visszafizetnie a futamidő végére.
A bank a hitelt felvevőnek vételi árfolyamon adja át a felvenni kívánt kölcsönt, a hitelt azonban eladási áron kell visszafizetni. Ez az árfolyamrés nem szerepel a teljes hiteldíj mutatóban, azért a szerződés semmissé nyilvánítható. Ha a bank ezen árfolyamrés után nem fizeti be az adót, az már adócsalásnak is tekinthető.
A lényeg, hogy a devizahitel semmilyen körülmények között nem illeszkedik meg a Ptk. hatályos rendelkezéseibe így hibás terméknek minősíthető. Ha a termék hibás, akkor pedig a terméket értékesítő felel a hibás termék értékesítésével okozott károkért!
Tulajdonképpen ha egy hibás terméknek köszönhetően kényszerültek rá az emberek arra, hogy emelt összegű törlesztőrészleteket fizessenek és emiatt nem jutott elegendő összeg más dolgok finanszírozására, mint például a megfelelő minőségi élelmiszer, gyógyszerek megvásárlása és az emiatt fellépő stressz esetlegesen egészségkárosodást okozott, akkor ezek miatt kártérítést igényelhet!
Ez nem bemondásra működik orvosi igazolások, szakvélemények kellenek, melyek alátámasztják, hogy az adott betegség az okozott állandó stressz következtében alakult ki.

……………………………………………………………………………………….
A tájékoztatás nem teljeskörű lehetnek eltérő esete, szerződések !
Ha nem biztos az ügyében forduljon szakemberhez !
Tisztelettel: Szabó Miklós 
Devizahitelesek Figyelem facebook oldal.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM