DR. LÉHMANN LEVELE MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉNEK

DR. LÉHMANN LEVELE MAGYARORSZÁG MINISZTERELNÖKÉNEK

Magyarország Miniszterelnökének

B u d a p e s t

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Pontosan fél évvel ezelőtt – 2013. szeptember 16. – küldtem meg Önnek a mellékletben látható című, 700 fő devizában nyilvántartott forinthitel szerződéssel eladósodott ügyfelem képviseletében azt az iratomat, melyben a következőket kértem Öntől:

„k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa. 

K é r e m   

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.            

                                                      Tisztelettel:             Dr. Léhmann György

                                                                         8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező”

Ön erre a levelemre, ezekre a 700 magyar károsult képviseletében megküldött kérelmeimre nem válaszolt, illetve egy szóval sem jelezte azt titkársága, hogy a levelet megkapták. Valamint arról sem tudok, hogy a levelemet kérésemre szintén megküldő ügyfeleim részére bármit is közöltek volna válaszként.

Fél év elteltével tudomásul vettem azt, hogy Magyarország Miniszterelnöke nem kíván foglalkozni levelemmel, 700 magyar ember képviseletében megküldött kérelmeimmel, feltehetőleg más jellegű levélre, és nagyobb számú magyar embernek hajlandó válaszolni pártja által kialakított protokoll szerint. Ezt tudomásul veszem, és én sem ragaszkodom a levelezés folytatásához.

Tudomásul veszem azt is, hogy Kormányának tagja illetve volt tagja – Navracsics és Matolcsy urak – az Európai Bíróság ítéletéhez csatolt szakértői véleménynek alábbi megállapításai szerint

39.           A hatékony ellenőrzés legfontosabb és kötelező eszközeként az irányelv az arra feljogosított szervezet által indítható keresetet írja elő, amely egyes tagállamok jogrendszerében már a 93/13 irányelv hatálybalépése előtt ismert volt.(12) Az irányelv 7. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok kötelesek biztosítani annak lehetőségét, hogy „a nemzeti fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint

jogos érdekkel rendelkező személyek vagy szervezetek eljárást kezdeményezzenek bíróság vagy illetékes közigazgatási hatóság előtt

annak érdekében, hogy azok megítélhessék a[z adott feltétel tisztességtelen jellegét, és adott esetben „megfelelő és hatékony eszközökkel éljenek azért, hogy megszüntessék az ilyen feltételek alkalmazását”.

azzal a mulasztásban megnyilvánuló magatartásukkal, hogy nem hajlandóak azt a feladatukat elvégezni négy év óta, hogy közérdekű pereket indítsanak a károsultak helyett a devizában nyilvántartott forinthitel szerződések tisztességtelensége okából, alaposan gyanúsíthatók az alábbi bűncselekmények elkövetésével:

Hivatali visszaélés

305. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) hivatali kötelességét megszegi,

b) hivatali hatáskörét túllépi, vagy

c) hivatali helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Közfeladati helyzettel visszaélés

306. § Az a közfeladatot ellátó személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen

a) közfeladattal kapcsolatos kötelességét megszegi,

b) közfeladattal kapcsolatos jogkörét túllépi, vagy

c) közfeladati helyzetével egyébként visszaél,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Tudomásul veszem azt is ezek után, hogy nevezett minisztereinek mulasztásban megnyilvánuló, magyar emberek millióinak tönkretételét biztosító, azt elősegítő magatartásukat Ön tudomásul vette, vagy kifejezetten kívánta,

Tudomásul veszem azt is ezek után, hogy Önt és Kormányát nem érdekli az általam március 13-án átvett jogerős, alábbi oldalakkal zárult itéletnek megállapításai, alábbi végkövetkeztetése

„Fővárosi Ítélőtábla ezért arra következtetésre jutott, hogy a keresettel támadott, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos kikötés ellenőrizhetetlen, a számon kérésre alkalmatlan, a szükséges feltételeket és korlátokat rögzítő szabályozás hiányában az alperes javára indokolatlan és egyoldalú előnyt biztosított, egyúttal a felperes terhére indokolatlan és egyoldalú hátrányt idézett elő, a szerződésből eredő jogok, kötelezettségek egyensúlyának a jóhiszeműség és a tisztesség követelményébe ütköző eltolódását eredményezte, továbbá a Kormányrendelet 1. § 1. bekezdés 1. pontja szerint is tisztességtelennek volt tekintendő.”

okából ezzel a szerződési förtelemmel a szerződést szerkesztő bankok közjegyzői segítséggel hány százezer tisztességes magyar embert fosztottak ki, tettek anyagilag tönkre, hány százezer magyar emberek által megkötött házasságot tettek tönkre, hány százezer magyar ember tántorgott külföldre, hány százezer tisztességes magyar embert tettek testileg és lelkileg is tönkre, idézték elő ezáltal azt náluk, hogy életük értelmét elvesztve emberhez nem méltó körülmények között éljék meg megkurtított életük hátralévő részét.

Tudomásul veszem azt, hogy Weöres Sándor szavaival élve Önök „Nem látnak. Fejük a vályúban.”        

Tudomásul veszem azt, hogy az Önök által hirdetett és törvényes rend, jogállamiság létezése esetén teljességgel felesleges, általam csak közönséges szélhámosságnak tartott, közvagyon herdálásával járó „segítségnyujtásaik” az Önök által mulasztásukkal elősegített banki kifosztottaknál a részemre március 1-én eljuttatott alábbi levél szerinti „eredménnyel” jár:

From: l……………….. [mailto:p………………..@hotmail.hu]
Sent: Saturday, March 01, 2014 9:18 AM
To: Dr. Léhmann György
Subject: egy transzplantált ember.

Tisztelt léman ur!

Elsösorban köszönet minden munkájá ért. A magyar emberek nevében is .

Mara mar ugyérzem elvetek mindenünk "elkeztem 20 éve,  semin nem volt ma ara ébretem mind megvan". Ha akartam ha nem allá kelet irnom az ezköz kezelövel az adás vételi szerzödést

Nem volt választásom nem adtak más lehetöséget. Nagyon megrázovolt közölték nem vagyunk tulajdonosok mostantol. Sirva kijötem a feleségemel

Bérök vagyunk. 

Osztatlan közös tulajdonban élünk a szomszédnak évek otta mondtuk hogy csináljuk meg a társas ház alapitást de hanyag több területet használ mint ami megileti meg egyeztem vele röblet használati dijban de nem teljesitete

Sem irásba sem természetbe tehát igy

Berlö vagyok az ingatlant magam épitetem

A tetöteret pontositva az nem is szerepel a bank adataiban csak az also szint de az eszköz kezelö kivet lakoház udvar 6/12 hányadal irta meg a szerzödést de mégcsak mi irtuk állá. Biroságra akartam meni kerni a tulajdon felosztására de erre nem volt idö mert a bank sürgetet vagy igy vagy ugy. már nem érzem hogy ithon élek

"Becsaptak sarokba szoritotak" 

a bank adot 7.250-mft ott 42000/hora ez 2008 ban volt. már 2010-re 110-120 ezret fizetünk. 2011.11/hoban fiksz 60 ben megálapodtunk ami a számlázásnál már nem is fiksz volt hanem elérte 6 honapmulva havi 90 ezret is.

most van egy millio közmütartozásunk is.

az osztatlan tulajdont nem tudom jogi uton kerni anak rendezését mert nem vagyok tulajdonos.

Kerem segitsen adjon egy fogado orát. es nézemeg hagyan tudok életben maradni. Mer kiborultunk nagyon. 2000-ben tüdötranszplantácion estem átt. Feleségem elvesztete a munkáját. Van két kiskoru gyerekünk. "megbirkoztam az eletben maradásért es sikerült ez idáig"monst a hazai rendszer honagyák spekülások elveszik mindenem de nem veszik figyelembe ezel a csalásal az eletem is mulik rajta.

Nagyon szeretném ha szána rám egy röpke idöt kérem.

 

Tudomásul veszem azt, hogy a hozzám százával érkező ilyen levél olvasása során könnyekkel küszködve folytatom munkámat, míg Önöknél ugyanezek olvasása a hazaszeretet hiánya, tisztességes magyar emberek kifosztása miatti szenvedések miatti együttérzés hiánya folytán jó esetben csak egy grimaszt, rosszabb esetben „mindenki annyit ér amije van” pökhendi megállapítással járó mosolygást vált ki.

Tudomásul veszem azt, hogy a Fővárosi Ítélőtáblai fenti ítélet megállapításokhoz teljességgel felesleges Európai Bírósági tárgyalásra hivatkozásra időhúzás miatti célból vagy volt minisztere – Matolcsy György – vagy Ön személyesen felkeresve a Kuria Elnökét vette rá a Kúriát abból a célból, hogy a banki kifosztás lehetőségét, a bankok által tönkre tett emberek szenvedését figyelmen kívűl hagyva meghosszabbítsák a lehető legnagyobb összegű törvénytelen banki jövedelem megszerzése érdekében.

Tudomásul veszem azt, hogy Ön is és Miniszterei is hajlandóak a bankoknak való megfelelőségük céljából még a Kúria tekintélyét is bemocskolni csak azért, szörnyű magatartásuk miatti felelősségre vonásukat elkerüljék.

Tudomásul veszem azt, hogy erkölcsileg az Ön Kormánya a szerintem hazaárulással felérő fentiekben leírt magatartásukkal a magyar történelemben páratlan mélységbe kűzdötte le magát, és csak azért nem sikerül az utolsó helyre kerülniük, mível a balatonöszödi miniszterelnöknek szintje csak a fizikában ismert abszolút nulla fokkal mérhető.

Tudomásul veszem azt, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel szerződések azonos törvénytelenségeinek lengyel megoldását tudva megállapítható az, hogy Európában másutt tisztességes módon sikerült ezt a problémát is rendezni, csak bennünket, magyarokat ver az Isten az elmult 25 év hatalomgyakorlóival.

Ön pedig azt vegye tudomásul, hogy maradék életemben minden idegszálammal azon leszek, hogy reménye legyen Önöket elfelejtve kis hazámnak arra, hogy olyan országban éljenek honfitársaim, mint amit már 1985-ben Svájcban 1956-ban kimenekült öreg barátomnál Rorschachban tapasztaltam.

Amikor elmondta a Svájcban élő tisztességes magyar kereskedő, hogy a 2 millió svájci frankért eladandó házának vételárát természetesen pontosan rögzíti a szerződésében azért, mert az ebből levont 20 %-os adóból építenek majd Svájcban utakat.

Vagy éppen az ehhez a városhoz tartozó faluban tartottak népszavazást arról, hogy a Polgármester által kicsinek talált Polgármesteri Hivatalt akarja-e bővíteni a község. A népszavazás eredménye nemleges volt, és szerintem azóta is az akkori méretű Hivatalban teljesítenek szolgálatot.

 

Egyenlőre álmom az, hogy egyszer a magyaroknak is lesz ilyen országunk, és nem kell Önök miatt szégyenkeznünk illetve a tisztességes nagy többségnek szenvedni.

És a fentiek alapján megállapítható, hogy az álom megvalósulásához nem sok hiányzik.

Csupán az, hogy Önök, az elmult 25 év dicstelen szereplői a hatalomból eltünjenek Örökre.

Siófokon 2014. március 16. napján

Léhmann György

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM