Dr.Léhmann-Egyezségi ajánlat a bankok felé

Dr.Léhmann-Egyezségi ajánlat a bankok felé.

FIGYELEM! Az NCK vitaindítónak szánja Dr.Léhmann levelét! Letölthető dokumentum a lap alján!

Néhány nappal ezelőtt tett arra a felhívásomra, hogy ügyvéd Kollégáim jelentkezését várom abból a célból, hogy közösen október 10-ig munkáljuk ki részletesen annak lehetőségét, hogy miként lehet törvényesen és tisztességesen a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés problémáit rendezni, sem Budapestről, sem vidékről egyetlen Kollégám sem jelentkezett. 


Mint ahogy ez előre várható volt. De talán jobb is volt ez így, mert hiszen gondolatban én már hetek óta készen voltam erre a rendezésre alkalmas okirat elkészítésére.

Ezt küldöm el az alábbiakban azzal, hogy elképzelhető az, hogy nem csak az általam képviselt, 700 szerződést aláírt ügyfelem nevében fordulok iratommal a Miniszterelnök Úrhoz, hanem mások is elfogadják a leírtakat, és hozzám csatlakozva kívánnak ajánlatot tenni a bankoknak, illetve a Miniszterelnök Úrnak címzett iratomat megerősítik. 

Erre az esetre számítva a mellékletben is elküldtem az iratomat azzal a szándékkal, hogy az utolsó lap ugy készült el, hogy annak aláírása minden hitelt felvevőnek lehetséges. 

Ugy gondoltam, hogy amennyien ezt az oldatl kinyomtatják, aláírják, nyugodtan megküldhetik e-mailben a Miniszterelnök Úrhoz az alábbi címre:

 

 orbanviktor@orbanviktor.hu

 

Amennyiben ezzel a lehetőségükkel élnek, kérem Önöket arra, hogy a küldéssel egyidejüleg iratukat részemre is küldjék el az alábbi címre

lehmann@invitel.hu

annak érdekében, hogy tudjam azt, hogy végülis hányan kérjük a Miniszterelnök Urat arra, hogy az általam javasoltak szerint járjon el.

Léhmann György

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.

———————————————

 

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. – tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

==========================================================================

 

Magyarország Miniszterelnökének

 

B u d a p e s t

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

 

         Hivatkozással Miniszterelnök úrnak Kossuth Rádióban elhangzott arra nyilatkozatára, hogy ”a Fidesz-KDNP a visegrádi frakcióülésén arra szólította fel a bankokat: november 1-jéig javítsák ki a devizahitelek hibáit, a szerződéseken pedig változtassanak az ügyfelek javára”,

Aggódással figyelve hazámnak és honfitársainak sorsát a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett jelenlegi állapot miatt,

Tapasztalva tevékenységem során minden nap a bankok által diktált devizaalapú kölcsönszerződés hibái miatt bekövetkezett emberi tragédiákat,

Ismeretében annak, hogy ugyanaz a devizaalapú banki kölcsönzés, ami nálunk emberi és nemzeti tragédiához vezetett, Lengyelországban a tisztességesen és a törvények betartása mellett készült érvényes szerződés alapján nemzetnek és a hitelt felvevőknek előrehaladását szolgálja,

Tudatában elegendő ismeretanyag birtokában, hogy a magyar emberek tragédiáját okozó hibás kölcsönszerződés létre nem jött szerződésnek tekintendő a Polgári Törvénykönyvnek kölcsönszerződés létrejöttének feltételeit meghatározó 523. § 1. bek. második feltétele szerződésbe foglalásának elmaradása folytán,


Tudatában annak, hogy a létre nem jött kölcsönszerződést módosítani a polgári jog szabályai szerint nem lehet, hanem előbb a felek közös egyetértésével pótolni kell a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétel,

Tudatában annak, hogy a devizában nyilvántartott forinthitel kölcsönszerződésnek adósok számára tisztességes és törvényes módon történő átalakítása a devizára hivatkozás nélkül a Nemzeti Bank Elnökének egyetértésével történt Bankszövetségi Elnöki „A teljes forintosításhoz körülbelül 10-12 milliárd svájci frankra lenne szükség, ekkora frankkereslet drasztikusan rontaná a forint árfolyamát” nyilatkozatra is tekintettel nem lehetséges,

Tudatában annak, hogy a világ egyetlen országában sem hivatkozhat eredménnyel a károkozó arra, hogy a kárt azért nem akarja megfizetni a károsultnak, mert a kár megfizetése esetén családja nehéz anyagi helyzetbe kerül, illetve a gazdasága tönkre megy,

Tudatában annak, hogy a Polgári Törvénykönyv 207. § 1. bekezdése helyes alkalmazása esetén az kölcsönt felvevőnek szerződés megkötésekori értelmezésével a szerződés létrejöttéhez szükséges törvényi feltétele a létre nem jött szerződésnek pótolható a pénzügyi tevékenységet engedélyező PSZÁF-nak lakosság részére kiadott tájékoztatója alapján,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések megkötésének időpontjában a bankok tisztában voltak számításaik és szakmai ismeretük alapján azzal, hogy a magyar gazdasági életben jelentéktelen szerepet játszó svájci franknak devizaként történő meghatározása esetén 20 %-kal több pénzhez juthatnak az elkövetkezendő 10 évben annál, mintha devizaként történő meghatározásra a magyar gazdaságban elterjedt EURO-t, vagy dollárt határoznak meg,

Tudatában annak, hogy a bankok által diktált szerződésekben megjelölt CHF devizának a PSZÁF tájékoztatója szerinti jegybanki alapkamatának mértéke 2007-2008 években meghatározott 2,0-2,2 %- ról 2009. évtől kezdődően a mai napig 0,1-0,2 mértékre csökkent, 

Tudatában annak, hogy bankok által diktált létre nem jött szerződésnek tekintendő kölcsönszerződésben az adós törlesztő részletének összegét kölcsönösszeg %-os mértékében meghatározott banki kezelési, illetve adminisztrációs költség is növeli a futamidő végéig,

Tudatában annak, hogy nem létező szerződés esetében jogviszony híján a semmis – érvénytelen – szerződésre meghatározott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók azért, mert csak létrejött szerződés lehet érvényes, vagy érvénytelen,

Tudatában annak, hogy jogviszony híján a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti elszámolásnak van helye a bankok által diktált létre nem jött szerződés esetében akkor, ha a felek megállapodásra nem jutnak,

Tudatában annak, hogy a létre nem jött szerződésnek tekintendő devizában nyilvántartott kölcsönszerződés módosításának jogi lehetetlensége ellenére egyezséggel lehetséges a hitelt felvevők értelmezése szerinti törvényes és tisztességes kölcsönszerződést visszamenőleges hatállyal megkötni,

Tudatában annak, hogy a hitelt felvevők rendes bírósági eljáráshoz való jogának érvényesülését alkotmánysértően és az európai jogelvekbe ütközően (805/2004 EK rend.) teszik lehetetlenné hazánkban a közokirati formákban rögzített iratok alapján kiállított közjegyzői végrehajtási záradékok,

Tekintettel arra, hogy magyar honfitársaim egyetlen nemzet állampolgárainál nem rosszabbak,

Európai Unióhoz tartozó minden országnak állampolgárai egyenlő jogokkal rendelkeznek,

700 db. devizában nyilvántartott kölcsönszerződést aláíró  ügyfeleim által adott meghatalmazásom alapján

k é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy bankok által diktált devizában nyilvántartott forinthitel szerződésekből eredő problémák végleges rendezésére alkalmas, törvényes és mindkét fél számára tisztességes megoldásként az alábbiak szerinti egyezség létrejöttét támogassa.

K é r e m   

T. Miniszterelnök Urat, hogy az egyezségi ajánlatnak bankok általi el nem fogadása esetén indítványozza az Országgyűlésnek azt, hogy törvényalkotással a az 1996. évi CXII. törvény 210. §-át egészítse ki akként, hogy

„törvényi feltételeknek meg nem felelő kölcsönszerződéseknek – létre nem jött szerződés – jogkövetkezménye az, hogy a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint a felek az általuk kapott pénzösszeget egymással szemben betudják, és csak a két összeg közötti különbsége esedékes a nagyobb összeget teljesítő félnek. Ennek teljesítésével egyidejűleg az ilyen kölcsönszerződésnek szerződést biztosító szerződései hatálytalanok.”

————————-

K é r e m

T. Miniszterelnök Urat, hogy a Bank által diktált devizában nyilvántartott kölcsönszerződések olyan károsultjai részére, akiknek az egyezség megkötése nem lehetséges rajtuk kívül álló okból, vagy tényleges vagyoni káruk már bekövetkezett, pártfogó ügyvédi irodák létrehozatalára utasítsa az Igazságügy minisztert.

Siófokon 2013. szeptember 16. napján.            

                                                        Tisztelettel:             Dr. Léhmann György

                                                                           8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. a. kérelmező

                                                                                      =======================

 

E g y e z s é g

 

mely létrejött egyrészről …………………………………………………………………………hitelező,

másrészről ………………………………………………………………………………………… hitelt felvevő között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1./ Felek egyezően adják elő, hogy devizában nyilvántartott kölcsönszerződést kötöttek …………………….időpontban. Tekintettel arra, hogy a kölcsönszerződés nem felel meg a törvényi feltételeknek, ugy döntöttek, hogy ezen egyezségi okiratba foglalva rögzítik azt, ami a szerződés megkötése kori jogszabályoknak megfelelően törvényes, méltányos és tisztességes.

Szándékuk feleknek az, hogy a korábban megkötött szerződésnek időpontjától kezdődően a szerződésnek helyére lépve, és a korábbi szerződést tárgytalanná téve, ezen egyezségi okirat alapján állapítsák meg a kölcsönszerződés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit.

2./ Felek az 1. pontban megjelölt időpontra hatályosan megállapodnak abban, hogy hitelező a hitelt felvevőnek ……….. …..kölcsönösszeget átad, és a hitelt felvevő 200 hónapi futamidővel egyenlő részletekben a felvett kölcsönösszeget …………………törlesztő részletekkel (tőketartozás) hitelezőnek visszafizet a kölcsön felvételét követő minden hónap 15. napjáig. 

3./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban hatályos évi ………% ügyleti kamatot köteles hitelt felvevő hitelezőnek megfizetni. Az így kiszámítható kamat összegének kifizetése a tőketartozás kifizetésével egyidejűleg kötelessége hitelt felvevőnek. 

Felek megállapodnak abban, hogy a futamidő minden hónapjában fizetendő törlesztő részlet két olyan részletből áll, melynek egyik része megfelel a felvett kölcsön összegének futamidő hónapszámának megfelelő arányú részével, míg a másik része a kamatnak a fizetés évére eső kamatösszeg 1/12-ed részére.

4./ Felek tudatában vannak annak, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban a HUF/CHF középárfolyama ………….míg a CHF – svájci frank – Svájci Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamata ………%.

Fentiek figyelembevételével felek megállapodnak abban, hogy adós a havi kölcsön és kamatösszeg fizetési kötelezettségét a teljesítés időpontjában Nemzeti Bank által meghatározott HUF/CHF középárfolyam és ……………… HUF/CHF árfolyam hányadosával szorozva köteles fizetni, míg az

ügyleti kamat százalékos mértéke minden megkezdett évben – január 1-től – olyan arányban változik, ahogy …… %-os kamathoz képest a CHF – svájci frank – jegybanki alapkamata a Svájc Nemzeti Bank közlése szerint ezen a napon megállapításra kerül.

5./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban megjelölt időponttól kezdődően hitelező sem kezelési, sem egyéb adminisztrációs költséggel kapcsolatos díjat, vagy költséget nem követel hitelt felvevőtől, és a kamat mértékét semmilyen jogcímen nem változtathatja az egyezség tartalmától függetlenül.

6./ Hitelt felvevők tudomással bírnak arról, hogy az 1. pontban megjelölt időpontban megfogalmazott, ezen egyezségi okirat által hatálytalanított okirat szerint hitelezők az ott megjelölt, és jelen egyezségben is elfogadott ügyleti kamat mértékét a korábbi okiratban megjelölt kezelési és egyéb, futamidő végéig tartó dijfizetési kötelezettségre tekintettel is határozta meg hitelező, ezért hitelt felvevők az 5. pontban írtakra tekintettel lemondanak a hibás szerződésből fakadó nem vagyoni kártérítési igényükről. Arról a nem vagyoni kártérítési igényükről mondanak le hitelt felvevők, ami a hitelt felvevőknél azért merült fel, mert a hitelezőnek korábbi, 1. pontban megjelölt szerződésből fakadó indokolatlan követelések elviselése a tényleges vagyoni kártól függetlenül életviszonyukban jelentős kárt okozott. 

7./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt időponttól felmerült egyszeri költségek azt a szerződő felet terhelik, akinél ez felmerült, ellenben jelen egyezséggel felmerülő minden költség hitelezőt terheli.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyezséggel kapcsolatos iratokat közjegyzői okiratba nem foglalhatják abból kiindulva, hogy bírósági rendes eljárás megkerülhetetlen legyen bírósági végrehajtást megelőzően abban az esetben, amennyiben hitelt felvevő a hitelező követelését nem ismeri el.

9./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban irt szerződés biztosítékaként korábban megkötött szerződések alapján gyakorolható jogok csak az egyezség tartalmának megfelelő adósi kötelezettség biztosítására szolgálnak és eddig a mértékig gyakorolható az ilyen jogok.

10./ Hitelező a fenti megállapodásra tekintettel kijelenti, hogy az általa, mint végrehajtást kérelmező által már kérelmezett végrehajtási eljárásnak szünetelését kérelmezi azzal, hogy az egyezség aláírásától számított hat hónap elteltével kérelmezheti a végrehajtási eljárás folytatását az esetben, amennyiben ezen egyezség figyelembevételével is fennáll adós – hitelt felvevő – tartozása.

11./ Hitel felvevő által esedékesen fizetendő törlesztő részlet megfizetése a 2.pontban megjelölt időpontig annyit jelent, hogy eddig az időpontig a törlesztő részletnek be kell érkezni hitelező által megjelölt teljesítési helyre, és a megfizetés késedelme esetén 15 napos türelmi idő illeti meg hitelezést felvevőt azzal, hogy a késedelmi időre késedelmi kamat esedékes. A késedelmi kamat mértéke a forintnak mindenkori jegybanki alapkamatának megfelelő összeg az ügyleti kamaton felül.

Indokolt esetben hitelt felvevő késedelme esetén a teljesítés elmaradásától számított 15 napon belül kérheti a teljesítés elhalasztását három hónapra, de a további törlesztő részletek teljesítésére ez a kérelem nem vonatkozik.

Halasztás engedélyezése kérelmezésének elmulasztása, vagy elutasítása esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított 15 nap elteltével, halasztás engedélyezése esetén az elmulasztott teljesítési határidőtől számított három hónap és 15 nap elteltével a hitelezőt megilleti a minden indokolása nélküli felmondás joga. Ennek a jognak gyakorlása esetén a felmondásnak hitelt felvevőhöz érkezésétől kezdődően az ügyleti kamat helyett is a hitelt felvevőt késedelmi kamat címén a forint jegybanki alapkamatának kétszerese terheli.

12./ Hitelt felvevőt megilleti a teljesítés időszakában az a jog, hogy akár előre teljesítsen, akár a teljes, még hátralévő tőketartozást egy összegben kifizesse azzal, hogy ez esetben az előre kifizetett összegre kamatfizetése nem esedékes.

Fenti okiratot felek megértelmezés után mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

 

………………………….2013.  …………………hó………..napján.

Kapcsolódó cikkek:

A BANKSZÖVETSÉG FENYEGETŐZÉSE-EZT NÉZD MEG!

Szerződés lezárása-Dr.Léhmann György

A DEVIZAHITELES IGAZSÁG PILLANATA A KÖR NÉGYSZÖGESÍTÉSE – A FORINTHITELEK FORINTOSÍTÁSA

Varga István-Nyomás alatt a bankok

Ajánlattétel – deviza doc

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM