KÖZÉRDEKŰ – A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS.

KÖZÉRDEKŰ - A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS.

KÖZÉRDEKŰ – A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS

[good_old_share]


Dr. Léhner ügyvédi iroda – A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) közjegyzői hatáskörbe tartozik, célja, hogy kisebb értékű követeléseket gyorsan és hatékonyan be lehessen hajtani.

 

Alkalmazására akkor van lehetőség, ha a követelés lejárt és összege a 400 millió forintot nem haladja meg. 1 millió forintot meg nem haladó követelés csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető. Nincs helye, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe, vagy a követelés munkaviszonyból származik (és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkavállaló kötelezettségszegésének, fegyelmi vétségének jogkövetkezménye).
A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján lehet elektronikusan FMH-t benyújtani, jogi képviselő nélkül eljáró feleknek az elektronikus úton kívül papír alapon és szóban is van erre lehetőségük – mivel az ügyben minden közjegyző országos hatáskörrel bír, ezt bármelyiküknél megtehetik.

A kérelem benyújtásakor a jogosult köteles eljárási díjat fizetni. Mértéke a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 5000 forint. Összege nem lehet kevesebb annyiszor 1000 forintnál, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300.000 forint.

Részletekben való teljesítés, fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárásban a díj 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 15.000 forint.

A közjegyző a fizetési meghagyást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki.
A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a közjegyzőhöz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

loading...

A fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől – vagy a kézbesítési vélelem beálltától – számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet. Az ellentmondást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, tehát az érintett vagy végig saját kezűleg írja meg és aláírja, vagy ha nem saját kezűleg írja, akkor az ő aláírásán kívül még két tanú aláírása is szükséges. Ha az ellentmondás a fizetési meghagyásnak csak valamely része vagy rendelkezése ellen irányul, a fizetési meghagyásnak az ellentmondással nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik.

Ha a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy az érvényesített követelést a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően már teljesítette, a közjegyző felhívja a jogosultat, hogy tizenöt napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról. Ha a jogosult a kötelezett állítását elismeri, vagy a felhívásra nem nyilatkozik, a közjegyző az eljárást megszünteti, ha pedig a jogosult a kötelezett állítását vitatja, akkor a közjegyző az általa megjelölt bíróságnak megküldi az eljárás iratait.
Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, annak ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek. Tehát ha a kötelezett a jogosult követelését elismeri, vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A kötelezettnek lehetősége van a fizetésre halasztás vagy részletfizetés engedélyezését kérni. Ezt a kérelmet a közjegyző akkor engedélyezi, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a kötelezettség természetére való tekintettel indokoltnak mutatkozik. Engedélyezése esetén bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik.

A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás – az ellentmondással érintett részben – perré alakul át, amely a bíróság előtt zajlik. Az erről szóló értesítést a közjegyző az ellentmondás beérkezésétől számított nyolc napon belül kézbesíti a jogosultnak, egyúttal felhívja őt, hogy az értesítés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságnak benyújtott beadványon a peres eljárás illetékét rója le és az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja elő és bizonyítékait terjessze elő. Ezek elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti.

loading…


Ha a fizetési meghagyás (vagy annak egy része) jogerőre emelkedett, akkor a jogosult kérheti annak végrehajtását. A végrehajtás csak annál a közjegyzőnél kérhető, akinél jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás.

Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a kötelezett még ellentmondással élhet (ún. szekunder ellentmondás). – Dr. Léhner ügyvédi iroda.

Többen is jelezték, hogy a Facebook folyamatosan korlátozza a bejegyzéseink láthatóságát. Ha értesülni szeretnél az oldalunk új híreiről, akkor húzd az egeret a Facebook oldal tetejére a "Tetszik/Liked" gombra és pipáld ki, valamint a "követed" gombnál állítsd be a "megjelenítés elsőként" opciót, hogy megjelenjünk a hírfolyamban. KATTINTS IDE! [apss_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM