A HPT. SZERINTI SEMMISSÉGI OKOK-Nagy Éva, Balázs József

A HPT. SZERINTI SEMMISSÉGI OKOK-Nagy Éva, Balázs József.

Éva Nagy: Összegyűjtöttem a deviza alapú hitel összes törvénysértését. Szerintem jól felhasználhatók perben. A Kúria szerint jogszerű devizahitellel szemben én 25 érvénytelenségi okot találtam, ami biztos, hogy nem teljeskörű, majd kérem ebben a segítségeteket.

[cn-social-icon]

Hpt.szerinti semmisségi okok:
A Hpt 213.§. alapvető célja a fogyasztók védelme. A bankok gyakorlatilag minden szerződésben megsértették a Hitelintézeti tv-t, több ponton is, ezért vélelmezhetően a szerződések 99 %-a többszörösen is érvénytelen.
Hpt.213.§.(1.) bek. a.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza a szerződés tárgyát,

Hpt.213.§.(1.) bek. b.) pontja szerint: Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása

Hpt.213.§.(1.) bek. c.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza az összes költséget, köztük a THM-et, Kúria gFv.VII.30.078/2013. közbenső ítélete
Hpt.213.§.(1.) bek. d.) pontja szerint: Tisztességtelen és egyoldalú szerződésmódosítás, THM egyoldalú módosításának elve a 2/2012.(XII.12.) Kúria PK.állásfoglalása
Hpt.213.§.(1.) bek. e.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat.

Hpt.210.§.(1.), és (2.) bek. szerint: Ha nem kerül a szerződésben írásba minden lényeges körülmény
Hpt. 203.§ (7) szerint: Kockázatfeltáró nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell … devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a [forintban számolt] törlesztő részletre.
A Hpt.3.(1.) bekezdése szerint: „Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban és devizában, valutában”:
b.) hitel és pénzkölcsön nyújtása
A szerződések megkötésekor hatályban volt Hpt. nem ismerte a „ deviza alapú” pénzkölcsön-szerződést.


PTK. szerinti érvénytelenségi okok:

– Ptk.4.§. Jóhiszeműség és tisztesség követelménye
– Ptk.5.§. Joggal való visszaélés, illetéktelen előnyök kikötése
– Ptk.200.§.Jó erkölcsbe ütköző,tisztességtelen feltételekre alapozott
– Ptk.202.§ . A szerződő másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előny kikötése
– Ptk.203.§. Rosszhiszeműség, ingyenes előny élvezése.
– Ptk.205.§. Objektív tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
– Ptk.207.§. (6). Színlelt szerződés semmissége 
– Ptk.200.§(2.) szerinti jogszabály megkerülésével a forex trade befektetési tőzsdeügyletet kölcsönszerződésként alkalmazza.
– Ptk.210.§ Megtévesztés, tévedésben tartás: nem kölcsön, hanem befektetés
– Ptk.227.§.Lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés semmissége
– Ptk.523.§ Jogszabályt megkerülő szerződés semmissége
– Ptk.209.§.(5.).1.bek.tisztességtelen feltételek kikötése

Uniós elvek, pénzügyi tárgyú törvények miatti szerinti érvénytelenségi okok

FONTOS! Kedves olvasók, „devizahitelesek”! A Honlapunkon illetve Facebook oldalunkon is folyamatosan tájékoztatni fogunk Titeket az Államperrel, és más ügyekkel kapcsolatos friss hírekről. Kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy a Facebook oldalunkra meghívod az ismerőseidet, illetve ide kattintva feliratkozol a hírlevelünkre is. Nemzeti Civil Kontroll.

– Luxemburgi Európai Bíróság C-472/10/2012.ápr.26.
– 93/13.EGK-irányelv
– Európai Bíróság C-243/08 számú ítélete 

Kúria PK.állásfoglalása szerinti semmisségi okok

2/2012.(XII.12) PK.állásfoglalás: Szerződések tisztességtelen és egyoldalú módosítása
3/2013.PJE. Választott bíróság kikötése tisztességtelen

Egyéb törvénysértések: 

– 41/1997.(THM .CDS felár)

Alaptörvény 28. cikk
A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.


A pénzügyi intézmények vélelmezhetően a Ptk. 5.§-ában tilalmazott visszaélésszerűen gyakorolták a Ptk. 231.§-ában foglalt átszámítás jogát.


József Balázs: Kiegészítés Nagy Éva anyagához. 

Hpt. 2. számú melléklet — Értelmező rendelkezések 
I. Pénzügyi szolgáltatások (Összhangban a PTK-val)
10. Hitel és pénzkölcsön nyújtása:
10.1. Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére..
10.2. Pénzkölcsönnyújtás
a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni;
b) követelésnek – az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő – megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi;
c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet;
d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység;
e) zálogkölcsön nyújtása;
e) anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás).
10.3. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

(Hiteltársulás) [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM