KÜLDJ FELSZÓLÍTÁST A BANKODNAK

KÜLDJ FELSZÓLÍTÁST A BANKODNAK!

Küldj felszólítást a bankodnak! Eljött az idő!
Menyhért Pétertől

T. ……………………………….. Bank! ………………….. 2014. …………..hó …..napján
A mai napig nem teljesített Pénzforgalmi Elszámolás hiánypótlásának követelése

Alulírott …………………………………., ………………………………………………… ügyszám alatt ügyemben, ezúton Felszólítom Önöket, a deviza alapú hitelem, pontosan megfogalmazva: a deviza árfolyamához indexált forint kölcsönöm pénzügyi elszámolásának hiánypótlására.

loading...

Önök a szerződésben vállalt kötelezettségüket bűnös módon kijátszva, felszólításom ellenére, egyetlen egy érthető és átlátható pénzforgalmi elszámolást sem adtak ki nekem – nem teljesítették a jogszabályok előírásait, és az elvárható pénzkezelési normákat.
FELSZÓLÍTOM ÖNÖKET a pénzforgalmi elszámolás díjmentes (mivel a Hpt évente egy díjmentes elszámolási kötelezettséget ró a bankra), 15 napon belüli megküldésére ellenkező esetben egyoldalúan kinyilvánítom a tartozásom valótlanságát, és a szerződés súlyos megszegése miatt a törlesztéseket azonnali hatállyal felfüggesztem!

Az Önök által megküldött FIKTÍV deviza kimutatások NEM TEKINTHETŐK ELSZÁMOLÁSNAK; nem mutatják be a valóságnak megfelelően és ellenőrizhető módon az általam befizetett forint törlesztőrészletek átszámítását és felhasználását, valamint nem adnak valós képet a tartozásom alakulásáról sem, mivel azok az Önök belső, kizárólag banki üzleti érdekeket szolgáló deviza nyilvántartás kimutatásainak is csak kivonatai.

A Kúria 6/2013. számú PJE határozata pontosan előírja: „A felek a hitelezőnek és az adósnak a kölcsönszerződésből fakadó pénztartozását egyaránt devizában határozták meg (kirovó pénznem), és azt mindkét fél forintban volt köteles teljesíteni (lerovó pénznem). Pénzforgalmi elszámolást kizárólag valós pénzeszközből lehet készíteni.

A Ptk. 231. § (2) bekezdése szerint a más pénznemben meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam alapulvételével kell átszámítani. Ez az átszámítás nem jelent pénzváltást, csupán a folyósított összegnek, illetve a törlesztett összegeknek a teljesítéskori árfolyam alapján történő kiszámítását.

loading...

Minden tranzakció forintban történt, mely forintot Önök eddig ellenőrizhetetlenül számoltak át. A törvényes eljárásukat jogom van ellenőrizni; a tartozás valós megállapítása ezért csak és kizárólag a mellékelt táblázatom szerinti pénzforgalmi elszámolás kiadása után lehetséges.

A pénzforgalmi elszámolás megtagadása az Önök részéről a csalás és költségvetési csalás bűncselekmények beismerését jelenti.
A pénzforgalmi elszámolás nélkül egyoldalú diktátum csupán az Önök tartozás-egyenleg közlése!
Mivel a deviza alapú hitel a magyar jogszabályokban nincs szabályozva; nem létezik a hiteL elszámolásának kötelező metódusa sem.
A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. Rendelet 6. §-ában minden joghely forint kötelezettséget ír a banknak elő.

(1) … a hitelező és a fogyasztó által teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni …
(2) Deviza alapú hitel esetén, ha a folyósítás vagy a törlesztés devizában történik, … a devizában teljesített fizetéseket forintban kell számításba venni …
(3) Devizahitel esetén a forintban fizetendő díjakat … a hitel devizanemében kell számításba venni …
(4) Devizahitel és deviza alapú hitel esetén a szerződésben fel kell tüntetni, hogy a THM
meghatározása a forint fizetések vagy a kölcsön devizanemében teljesített fizetések alapján történt-e, …

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – továbbiakban: Számviteli törvény előírásai alapján: kizárólag a devizahitelről szólnak a szabályozott fogalmak: Devizahitel számla – Devizabetét számla – ha a deviza a devizaszámlán kerül elhelyezésre,
vagy ha devizaszámláról történik fizetés.
A deviza alapú jogügyletekben az adóssal nem kötött a bank devizaszámlát!
Devizában keletkezett kötelezettség; Devizában visszafizetendő kötelezettség; Devizában fennálló tartozás. Ezekről a deviza alapú hitel felvétele és kapcsolódó tételei esetében nem beszélhetünk, mivel azok kizárólag forint kötelezettségek.

A számviteli szabályozás 1997. január 1-jétől megadja azt a lehetőséget, amelyet a nemzetközi számviteli standardok biztosítanak az árfolyam-különbözetek elszámolására: Lásd: külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett
árfolyamvesztesége számla A törvény 60. §-a kizárólag a valutapénztár, illetve a devizaszámla külföldi pénzértékre szóló

követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség forintértékre átszámításának szabályait határozza meg. Nincs konkrét jogi szabályozás a deviza alapú nyilvántartásról – ezért azt csak az ésszerűség és a logika szabályai szerint lehet megállapítani. Én forintot fizettem be Önöknek, amelyet Önök különböző időszakokban más és más árfolyam alkalmazásával számítottak át devizává – azzá az értékké, amely pénzeszköz
formával én nem is rendelkezhettem.

Mindenkitől elvárható minimális követelmény, hogy a befizetett pénzzel tételesen és pontosan számoljon el. Ezt a forintban és devizában egy idősorban történő elszámolást csak és kizárólag a mellékelt táblázat szerinti – csupán a hitelszámlák törvényes vezetéséhez elengedhetetlenül szükséges adattartalommal – a közölt adatok adós általi áttekintését, megértését
biztosító kimutatás teszi lehetővé. Az idősor folyamatosan folytatandó a teljes futamidőre, mivel a forint értékek havonta más változóval vannak aktualizálva.

Önök által vitatott, de más előírás hiányában elvárható a banktól a fogyasztónak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvényben előírt kötelezettséget képező, a fizetési számlához kapcsolódó PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS tájékoztatás, az átláthatóság és érthetőség biztosítása, csak és kizárólag a mellékletben közölt tartalommal és formátummal.

MINDEN adat az Önök könyvelésében rendelkezésre kell hogy álljon, mivel a jogszabályok mind forintban, mind devizában, egyező nyilvántartást írnak elő.
Az olyan nyilvántartás, amelynek adattartalma eltérő a két pénznemben, nem tekinthető jogszerű könyvvitelnek, hanem csak egy általam nem ismert szándékú kettős könyvelésnek. Egy naptári éves elszámoláshoz tehát a banknak egyetlen, 9-10 oszlopból és mintegy 50 sorból álló táblázattal KELLENE ELSZÁMOLNIA ahhoz, hogy az adós megérthesse, és ellenőrizhesse a követelés/tartozás jogosságát.

Enélkül az adós egyoldalú nyilatkozata szerint nincs fennálló tartozás a bank felé! Felszólítom a bankot, a…………………….. számú hitelszámlán PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁT 15 naptári napon belül, kizárólag az e levélben elvárt módon pótolja.
Ellenkező esetben a tartozásom kifizetettnek tekintem, és azonnali hatállyal beszüntetem mindennemű befizetést a büntető eljárás jogerős befejezéséig.

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
A KORMÁNYÜLÉS RÉSZÉRE - MENYHÉRT PÉTER.
A KORMÁNYÜLÉS RÉSZÉRE – MENYHÉRT PÉTER

Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak Budapest, 2014. június 24. dr Semjén Zsolt Miniszter Úrnak dr Navracsics Tibor Miniszter Úrnak Trócsányi László...

CÉLEGYENESBEN A "DEVIZA"-"HITELESEK"?
CÉLEGYENESBEN A “DEVIZA”-“HITELESEK”?

Akár egy hét múlva is megszülethet a jogszabály Már a szerdai kormányülés dönthet arról, milyen jogszabályt fogadjon el a parlament...

Close