KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKHÖZ.

Dr. Áder János

Köztársasági Elnök 

részére

Tárgy: közérdekű bejelentés és javaslat elfogadott törvény megfontolásra

            visszaküldésére az Országgyűlésnek

 

 

Tisztelt Elnök Úr!

Az országgyűlés 2014. november 25. napján fogadta el az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvényt.

 

A hivatkozott törvény elfogadását megelőzően 2014. november hó 20-án postára adott – a jelen beadványhoz mellékelt – közérdekű bejelentésben az országgyűlés elnökét, ugyanaznap e-mail útján valamennyi országgyűlési képviselőt tájékoztattam, hogy közérdekű bejelentést terjesztettem elő a Kúria, mint eljárásra jogosult jogi személy részére, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Magyar Bankszövetség képviselői között 2014. november hó 9. napján létrejött — a fogyasztói deviza alapú és a deviza jelzáloghitelek forintosításánál felmerülő egyes kérdésekről szóló -, az interneten bárki által hozzáférhető, a http://www.kormany.hu honlapról szabadon letölthető, a közérdekű bejelentéshez csatolt megállapodás tartalma kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Kúria hivatkozott 6/2013. számú PJE határozata elmulasztotta feltárni a szerződések befektetéssel vegyes tartalmát, ebből következően a jogegységi határozat polgári jogi jogviták eldöntésére, az adósok vagyoni viszonyait súlyosan befolyásoló forintosítási törvény meghozatalának alapjául nem szolgálhat, merta/ a fogyasztói kölcsönszerződések devizára vonatkozó rendelkezései a Ptk. 200. § (2) bekezdése első mondatának második fordulata alapján semmisek, mivel a szerződéseket a befektetési jogszabályok rendelkezéseinek megkerülésével kötötték, illetve

b/ a befektetési ügylet vonatkozásában az adós részéről fennálló szerződési akarat hiányában a Ptk. 205. § (1) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel ezek a befektetési ügyletek létre sem jöttek.

A Kúriához benyújtott közérdekű bejelentésben javaslatot tettem jogegységi eljárás indítványozására a Kúria elnöke, kollégiumvezetője, illetve helyetteseik, továbbá valamennyi ítélőtábla elnöke, a legfőbb ügyész — mint a Bszi. 33. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti valamennyi indítványozásra jogosult — részére: javasoltam, hogy az indítványozásra jogosult indítványozza jogegységi eljárás lefolytatását a korábban meghozott 6/2013. számú PJE határozat megváltoztatása céljából.

Az országgyűlés elnökéhez postai úton előterjesztett és a képviselőknek e-mailben megküldött közérdekű bejelentés 1/ pontjában felhívtam a figyelmet arra, hogy a  kormány által 2014. november hó 17. napján T/2055. szám alatt előterjesztett az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvényjavaslat megvitatásra és szavazásra alkalmatlan az alábbiak miatt:

Az előterjesztést megelőző héten Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a nyilvánosság előtt a deviza alapú kölcsönök piaci árfolyamon történő forintosítását azzal indokolta, hogy a Kúria 6/2013. számú PJE határozata szerint e szerződések árfolyamkockázatát kizárólag az adósok kötelesek viselni.

A Kúriának a forintosítási törvényjavaslat alapját képező 6/2013. számú PJE határozatával kapcsolatban közérdekű bejelentés alapján eljárás van folyamatban és nem zárható ki, hogy sor kerül jogegységi eljárás lefolytatására és ennek eredményeként a befektetési ügyleti tartalom megállapítására és ennek alapján a korábban meghozott határozat olyan módosítására, hogy a törvényhozás általi forintosítás oka fogyottá válik.

 

A közérdekű bejelentés 2/ pontjában javasoltam, hogy az 1/ pontban foglaltakra tekintettel a házszabályzat keretei között történjen intézkedés a T/2055 számú törvényjavaslat tárgyalásának az ülés napirendjéről történő levétele iránt.

A jogalkotásról szóló – a preambuluma szerint „a jogállamiság követelményeinek a jogalkotás során történő magas szintű érvényesítése érdekében” megalkotott – 2010. évi CXXX. Törvény   2. § (2) bekezdése szerint “Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.”

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdése szerint a közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Egy jogszabályba ütköző – elfogadott, de hatályba még nem lépett – törvény orvoslása – a jogszabályba ütköző törvénynek az országgyűléshez megfontolásra visszaküldése – az egész társadalom érdekét szolgálja, ezért a fentiekre tekintettel Dr. Áder János Köztársasági Elnökhöz

 

közérdekű bejelentés-t

 

terjesztek elő az alábbiak szerint:

1/ Felhívom a Köztársasági Elnök Úr – mint az elfogadott törvények aláírására jogosult – figyelmét, hogy az országgyűlés által 2014. november 25. napján elfogadott Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdésének azon rendelkezésébe ütközik, mely szerint jogszabály a hatálybalépését megelőző időre kötelezettséget nem tehet terhesebbé.

A törvény 3. § (1) bekezdése szerint „A fogyasztói kölcsönszerződés az e törvényben meghatározottak szerint a törvény erejénél fogva módosul.”

A törvény azért sérti a jogalkotásról szóló törvény 2. § (2) bekezdésének rendelkezését, mert a fogyasztói szerződésnek a törvény erejével történő módosításával a jogalkotó olyan szerződés devizanemét módosítja – és teszi ezáltal az adósok  kötelezettségét terhesebbé – , amely szerződések vonatkozásában a törvényjavaslat előterjesztését megelőzően nyílvánosságra került megállapodása a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Bankszövetségnek leleplezte a deviza alapú kölcsönszerződések valódi – , a Kúria 6/2013. számú PJE határozatával megállapítani elmúlasztott  – befektetéssel vegyes tartalmát, amely befektetéssel vegyes tartalomnak tisztességes jogegységi eljárásban történő megállapítása esetén nincs mit forintosítani,  mert a korábban már részletezetteknek megfelelően

a/ a fogyasztói kölcsönszerződések devizára vonatkozó rendelkezései a Ptk. 200. § (2) bekezdése első mondatának második fordulata alapján semmisek, mivel a szerződéseket a befektetési jogszabályok rendelkezéseinek megkerülésével kötötték, illetve

b/ a befektetési ügylet vonatkozásában az adós részéről fennálló szerződési akarat hiányában a Ptk. 205. § (1) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel ezek a befektetési ügyletek létre sem jöttek.A befektetéssel vegyes tartalom tisztességes jogegységi eljárásban történő -, az új bizonyítékon alapuló –  feltárása esetén fel sem merül a forintosítás, viszont a szerződések továbbra is érvényben maradnak, a devizára vonatkozó rendelkezések nélkül is teljesíthetőek, mert a teljesítéshez szükséges szerződési feltételek ebben az esetben is fennállnak: meghatározott a rendelkezésre bocsátani vállalt kölcsön összege forintban, meghatározott a futamidő és a kamat, a szerződések jelentős hányadában a törlesztőrészlet összege forintban is meghatározott, amely szerződésekben pedig csak devizában meghatározott a törlesztőrészlet, ott nincs akadálya – a Ptk. 231. § (2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel – az érvénytelenség kiküszöbölésének és a szerződésben devizában meghatározott törlesztőrészlet alapulvételével a forintban teljesítendő törlesztőrészlet összege meghatározásának.

Az adósok fentiek szerint megállapítható kötelezettsége alacsonyabb a felvett kölcsönösszegnél, a fogyasztási kölcsönök devizanemének törvény erejénél fogva történő módosulásánál, mert ezen utóbbi esetben a ténylegesen felvett kölcsönök devizából számított tőkeállománya a törvény hatálybalépését követően több mint 130 %-a lesz a felvett kölcsönösszegnek. Ez az a körülmény, amely miatt az elfogadott törvény sérti a jogalkotásról szóló törvény 2. § (2) bekezdésének hivatkozott rendelkezését, amely tilalmazza jogszabály hatálybalépését megelőző időszakra kötelezettség terhesebbé tételét.

2/ javaslom, hogy az 1/ pontban foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés i) pontjának második fordulata alapján az elfogadott törvényt megfontolásra küldje vissza az Országgyűlésnek.

Kérem Tisztelt Elnök Urat, hogy a közérdekű bejelentésem és javaslat alapján megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a 2013. évi CXV. törvény 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 30 napon belül szíveskedjék értesíteni.

Pécsett, 2014. november hó 26. napján

                                                           Tisztelettel:

                                                          

dr. Hódosi László

közérdekű bejelentő/javaslattevő

7625 Pécs, Tettye u. 59.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM