JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

[good_old_share]


Jogerős kilakoltatás megállítása és a végrehajtási per felfüggesztése !!! A VÉGZÉS AZ OLDAL ALJÁN OLVASHATÓ!

 

Közzétéve 2017.07.05.

A hitelkárósut védelmét több ügyvédi iroda sem vállalta. !!! (köztük a felperes ügyvédje se vállalta tovább a pert)"indoklás az volt, hogy nincs további jogi lehetőség"

Mi bebizonyítottuk, hogy igen is van jogi lehetőség !!!

Bírósági végzés és indoklás:

 

Felperesnek és társa alperesek ellen ingatlan kiürítése iránt indított perében a bíróság a tárgyalást a Székesfehérvári Törvényszék 2017. szám alatt folyamatban lévő peres eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Székesfehérvári Törvényszékhez
címzett, de a Bicskei Járásbíróságnál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Indokolás !!!

A perben ezidáig rendelkezésre álló adatokból kitűnően az alperesek mint adósok 2008. január 8-án a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kölcsönszerződést kötöttek CHF alapú hitelkiváltás és szabad felhasználás céljából.

A kölcsön összege 8.000.000,- Ft-nak megfelelő összeg svájci frank, azaz 52.462 CHF volt. Az ügyleti kamatlábat CHF LIBOR (1 hó) + évi 6,85% mértékben határozták meg, amely az 1 havi CHF LIBOR változását követi. 
A bázis árfolyamon kalkulált havi törleszt részlet összege az első törleszt periódusban 544,20 CHF, 87.616,- Ft volt.

Ugyanezen okiratba foglaltan vételi jogot alapító szerződést is kötöttek.

A szerződés értelmében az alperesek a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek mint vevőnek 10.500.000,- Ft vételáron vételi jogot biztosítottak.  a tulajdonukat képező hrsz.-ú, ténylegesen szám alatti ingatlanra.
Az opciós szerződés 2. pontja értelmében a vevő kizárólag abban az esetben gyakorolhatja vételi jogát, ha az adósok vonatkozásában a kölcsönszerződés  7. pontja szerinti felmondási esemény merül fel.

Az opciós szerződés 10. pontja értelmében a vételi jog gyakorlására a vevő az eladó hozzájárulása nélkül is jogosult maga helyett más gazdálkodó szervezetet, vagy ha jogszabály lehetővé teszi, más harmadik személyt kijelölni.

A Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2011. május 10-én a kölcsönszerződést annak  7.1.pontja alapján azonnali hatállyal felmondta, mely felmondás 2011. július 6-án közjegyzői okiratba foglalásra került.

A felmondás időpontjában az alperesek tartozásának összegét a hitelez 11.414.440,- Ft-ban határozta meg.

A Zee Capital Zrt. az alperesekkel szemben fennálló követelését 2012. április 5-én a Morgan Lízingház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re engedményezte.

A Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a 2011. augusztus 9-én kelt megállapodás értelmében a vételi jog gyakorlására az Eszközkezelő Nonprofit Kft-t jelölte ki. Az Eszközkezelő Nonprofit Kft. a 2011. augusztus 9-én kelt levélben közölte az alperesekkel, hogy vételi jogával élni kíván, majd a 2015. március 18-án kelt szerződéssel az ingatlant eladta a felperesnek.

A felperes tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.

Az alperesek pert indítottak a Székesfehérvári Törvényszék előtt az Eszközkezelő Nonprofit Kft I.rend, Morgan Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Bicskei Járásbíróság  /2016/32. Zrt.II. rendű és jelen per felperese mint II. rendű alperesek ellen, melyben a 2008. január 8-án kötött kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását kérték.

Egyéb érvénytelenségi okok mellett arra hivatkoztak, hogy az árfolyamkockázat viselésére vonatkozóan nem kaptak megfelel tájékoztatást.

Az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés határozathozatalig terjed időre történ hatályossá nyilvánítását kérték. Álláspontjuk szerint 2011. május 10-én fennálló tartozásuk 6.000.432,- Ft volt.
A III. r. alperest a perben hozandó ítélet trésére kérték kötelezni.
A per a Székesfehérvári Törvényszék előtt 2017. szám alatt van folyamatban.

A felperes jelen perben elterjesztett keresetében az alpereseket a bicskei hrsz.-ú,ténylegesen Bicske, szám alatti ingatlan kiürítésére kérték kötelezni.

Alperesek a kereset elutasítását kérték.
 

Kifogásként hivatkoztak a felperes és az Eszközkezelő Nonprofit Kft. által 2015. március 18-án kötött adásvételi szerződés érvénytelenségére. !!!
Álláspontjuk szerint mivel a kölcsönszerződés érvénytelen, az opciós jogot alapító szerződés is érvénytelen.

A vételi jog jogosultja nem volt jogosult kijelölni a vételi jog gyakorlóját, így a felperes tulajdonjogát nem az arra jogosulttól szerezte meg. Az alperesek a 26. sorszámú jegyzőkönyvben pontosított kérelmükben kérték a per
tárgyalásának felfüggesztését elsődlegesen a Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban lévő peres eljárás jogerős befejezéséig.

Másodlagosan indítványozták, hogy a bíróság a per tárgyalását az Európai Unió Bírósága előtt C-483/16, C-38/17 és C-51/17 számon folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások befejezéséig függessze fel. !!!

A felperes a tárgyalás felfüggesztése iránti kérelem elutasítását kérte.

Az 1952. évi III. tv. (Pp.) 152. §. (2). bek. értelmében a bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan elzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában más polgári per, vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az alperesek a vételi jogot alapító szerződést a kölcsönszerződés biztosítékaként kötötték.

A biztosíték célú ügylet azonban nem választható el és nem ítélhet meg anélkül az ügylet nélkül, melynek biztosítására kötötték. A perbeli kölcsönszerzés érvénytelenségének megállapítása tárgyában peres eljárás van folyamatban.

Jelen per eldöntésének előzetes kérdése, hogy a kölcsönszerződés, melynek biztosítására a vételi jogot alapító szerződés szolgál, érvényesen létrejött-e. !!! Ennek ismeretében állapítható meg, hogy a vételi jog gyakorlásának, illetve a vételi jog gyakorlására jogosult harmadik személy kijelölésének feltételei fennálltak-e, mindezek következtében a felperes érvényes adásvételi szerződés alapján szerezte-e meg a perbeli ingatlan tulajdonjogát.

Mindezek alapján a bíróság a rendelkez részen foglaltak szerint határozott.

loading…


Mivel a bíróság az alperesek azon kérelmének, mely szerint a Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban levő per jogerős befejezéséig kérték az ügy tárgyalásának felfüggesztését,helyt adott, a másodlagosan elterjesztett, a per tárgyalásának az Európai Unió Bírósága előtt Bicskei Járásbíróság  /2016/32. folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások befejezéséig történ felfüggesztése iránti kérelmét nem vizsgálta.

2017. június 29.
Dr. Budaházi János ügyvéd,
Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető, biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472. Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com

H-CS 08:00-16:00-ig
Pénteken 08:00-14:00-ig

Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges. Banki, hitelintézeti egyéb kölcsönnel, lízinggel kapcsolatos keresetek, perek, rendkívüli megegyezések a bankokkal, pénzintézetekkel.

loading…


[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM