JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

JOGERŐS KILAKOLTATÁS MEGÁLLÍTÁSA, VÉGREHAJTÁS FELFÜGGESZTÉSE!

[good_old_share]


Jogerős kilakoltatás megállítása és a végrehajtási per felfüggesztése !!! A VÉGZÉS AZ OLDAL ALJÁN OLVASHATÓ!

 

Közzétéve 2017.07.05.

A hitelkárósut védelmét több ügyvédi iroda sem vállalta. !!! (köztük a felperes ügyvédje se vállalta tovább a pert)"indoklás az volt, hogy nincs további jogi lehetőség"

Mi bebizonyítottuk, hogy igen is van jogi lehetőség !!!

Bírósági végzés és indoklás:

 

Felperesnek és társa alperesek ellen ingatlan kiürítése iránt indított perében a bíróság a tárgyalást a Székesfehérvári Törvényszék 2017. szám alatt folyamatban lévő peres eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Székesfehérvári Törvényszékhez
címzett, de a Bicskei Járásbíróságnál 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

loading...

Indokolás !!!

A perben ezidáig rendelkezésre álló adatokból kitűnően az alperesek mint adósok 2008. január 8-án a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel kölcsönszerződést kötöttek CHF alapú hitelkiváltás és szabad felhasználás céljából.

A kölcsön összege 8.000.000,- Ft-nak megfelelő összeg svájci frank, azaz 52.462 CHF volt. Az ügyleti kamatlábat CHF LIBOR (1 hó) + évi 6,85% mértékben határozták meg, amely az 1 havi CHF LIBOR változását követi. 
A bázis árfolyamon kalkulált havi törleszt részlet összege az első törleszt periódusban 544,20 CHF, 87.616,- Ft volt.

Ugyanezen okiratba foglaltan vételi jogot alapító szerződést is kötöttek.

A szerződés értelmében az alperesek a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek mint vevőnek 10.500.000,- Ft vételáron vételi jogot biztosítottak.  a tulajdonukat képező hrsz.-ú, ténylegesen szám alatti ingatlanra.
Az opciós szerződés 2. pontja értelmében a vevő kizárólag abban az esetben gyakorolhatja vételi jogát, ha az adósok vonatkozásában a kölcsönszerződés  7. pontja szerinti felmondási esemény merül fel.

Az opciós szerződés 10. pontja értelmében a vételi jog gyakorlására a vevő az eladó hozzájárulása nélkül is jogosult maga helyett más gazdálkodó szervezetet, vagy ha jogszabály lehetővé teszi, más harmadik személyt kijelölni.

A Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2011. május 10-én a kölcsönszerződést annak  7.1.pontja alapján azonnali hatállyal felmondta, mely felmondás 2011. július 6-án közjegyzői okiratba foglalásra került.

A felmondás időpontjában az alperesek tartozásának összegét a hitelez 11.414.440,- Ft-ban határozta meg.

A Zee Capital Zrt. az alperesekkel szemben fennálló követelését 2012. április 5-én a Morgan Lízingház Pénzügyi Szolgáltató Zrt-re engedményezte.

A Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a 2011. augusztus 9-én kelt megállapodás értelmében a vételi jog gyakorlására az Eszközkezelő Nonprofit Kft-t jelölte ki. Az Eszközkezelő Nonprofit Kft. a 2011. augusztus 9-én kelt levélben közölte az alperesekkel, hogy vételi jogával élni kíván, majd a 2015. március 18-án kelt szerződéssel az ingatlant eladta a felperesnek.

A felperes tulajdonjoga az ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre került.

Az alperesek pert indítottak a Székesfehérvári Törvényszék előtt az Eszközkezelő Nonprofit Kft I.rend, Morgan Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Bicskei Járásbíróság  /2016/32. Zrt.II. rendű és jelen per felperese mint II. rendű alperesek ellen, melyben a 2008. január 8-án kötött kölcsönszerződés érvénytelenségének megállapítását kérték.

Egyéb érvénytelenségi okok mellett arra hivatkoztak, hogy az árfolyamkockázat viselésére vonatkozóan nem kaptak megfelel tájékoztatást.

Az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződés határozathozatalig terjed időre történ hatályossá nyilvánítását kérték. Álláspontjuk szerint 2011. május 10-én fennálló tartozásuk 6.000.432,- Ft volt.
A III. r. alperest a perben hozandó ítélet trésére kérték kötelezni.
A per a Székesfehérvári Törvényszék előtt 2017. szám alatt van folyamatban.

A felperes jelen perben elterjesztett keresetében az alpereseket a bicskei hrsz.-ú,ténylegesen Bicske, szám alatti ingatlan kiürítésére kérték kötelezni.

Alperesek a kereset elutasítását kérték.
 

Kifogásként hivatkoztak a felperes és az Eszközkezelő Nonprofit Kft. által 2015. március 18-án kötött adásvételi szerződés érvénytelenségére. !!!
Álláspontjuk szerint mivel a kölcsönszerződés érvénytelen, az opciós jogot alapító szerződés is érvénytelen.

A vételi jog jogosultja nem volt jogosult kijelölni a vételi jog gyakorlóját, így a felperes tulajdonjogát nem az arra jogosulttól szerezte meg. Az alperesek a 26. sorszámú jegyzőkönyvben pontosított kérelmükben kérték a per
tárgyalásának felfüggesztését elsődlegesen a Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban lévő peres eljárás jogerős befejezéséig.

Másodlagosan indítványozták, hogy a bíróság a per tárgyalását az Európai Unió Bírósága előtt C-483/16, C-38/17 és C-51/17 számon folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások befejezéséig függessze fel. !!!

A felperes a tárgyalás felfüggesztése iránti kérelem elutasítását kérte.

Az 1952. évi III. tv. (Pp.) 152. §. (2). bek. értelmében a bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan elzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában más polgári per, vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban van.

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a Zee Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és az alperesek a vételi jogot alapító szerződést a kölcsönszerződés biztosítékaként kötötték.

A biztosíték célú ügylet azonban nem választható el és nem ítélhet meg anélkül az ügylet nélkül, melynek biztosítására kötötték. A perbeli kölcsönszerzés érvénytelenségének megállapítása tárgyában peres eljárás van folyamatban.

Jelen per eldöntésének előzetes kérdése, hogy a kölcsönszerződés, melynek biztosítására a vételi jogot alapító szerződés szolgál, érvényesen létrejött-e. !!! Ennek ismeretében állapítható meg, hogy a vételi jog gyakorlásának, illetve a vételi jog gyakorlására jogosult harmadik személy kijelölésének feltételei fennálltak-e, mindezek következtében a felperes érvényes adásvételi szerződés alapján szerezte-e meg a perbeli ingatlan tulajdonjogát.

Mindezek alapján a bíróság a rendelkez részen foglaltak szerint határozott.

loading…


Mivel a bíróság az alperesek azon kérelmének, mely szerint a Székesfehérvári Törvényszék előtt folyamatban levő per jogerős befejezéséig kérték az ügy tárgyalásának felfüggesztését,helyt adott, a másodlagosan elterjesztett, a per tárgyalásának az Európai Unió Bírósága előtt Bicskei Járásbíróság  /2016/32. folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások befejezéséig történ felfüggesztése iránti kérelmét nem vizsgálta.

2017. június 29.
Dr. Budaházi János ügyvéd,
Szabó Miklós ügyvédi iroda vezető, biztonság – jogi és kommunikációs szaktanácsadó.

Ügyvédi iroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Vezetékes telefon/fax: 06-23-360-472. Email cím: drbudahazijanos.erd@gmail.com

H-CS 08:00-16:00-ig
Pénteken 08:00-14:00-ig

Ügyfélfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges. Banki, hitelintézeti egyéb kölcsönnel, lízinggel kapcsolatos keresetek, perek, rendkívüli megegyezések a bankokkal, pénzintézetekkel.

loading…


[good_old_share]

loading…


Facebook hozzászólások
loading...