DEVIZAHITELEK-A KÚRIA ELNÖKÉTŐL ÉRKEZETT.

DEVIZAHITELEK-A KÚRIA ELNÖKÉTŐL ÉRKEZETT.

DEVIZAHITELEK-A KÚRIA ELNÖKÉTŐL ÉRKEZETT.

[good_old_share]


DEVIZAKÁROSULT SORSTÁRSAIMNAK, BÍRÓKNAK, ÉS BÍRÓSÁGOKNAK!

Köves István – A Kúria elnökétől kaptam 2018. 08. 31. – én!

"…MINDEN EGYES ÜGYBEN EGYEDILEG VIZSGÁLANDÓ, ÉS E VIZSGÁLATTÓL FÜGGŐEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HOGY AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZAT KORLÁTLAN VISELÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG OLYAN MÉRTÉKIG NEM VILÁGOS VAGY NEM ÉRTHETŐ VOLT – E A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA, AMI MEGALAPOZZA AZ EZT A KÖTELEZETTSÉGET MEGALAPOZÓ FELTÉTEL TISZTESSÉGTELENSÉGÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁT…"Akkor RAJTA!!! Az alábbi "levelem" felhasználásával minden devizás be tudja bizonyítani a bankok és partnereik tisztességtelen eljárását a szerződések elkészítésében, és az aláírásuk kiprovokálásában! A hitelt felvevőket Orbán Viktor miniszterelnökünk parlamenti nyilatkozatában is elhangzottan becsapták, félrevezették! Amennyiben a hitelt felvevők a valóságnak megfelelő TISZTESSÉGES TÁJÉKOZTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK VOLNA, AKKOR MAGYARORSZÁGON EGYETLEN EGY DEVIZÁS SZERZŐDÉS NEM JÖTT VOLNA LÉTRE!!!

 

A Tanács 93/13/EGK irányelve – (1993. április 5.)

a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről:

A C‑51/17. sz. ügyben, – 2018. szeptember 20.

„…4)      A 93/13 irányelv 4. cikkét akként kell értelmezni, hogy az megköveteli, hogy a szerződési feltételek világosságát és érthetőségét a szerződés megkötésekor fennálló, a szerződés megkötésével kapcsolatos összes körülményre, valamint a szerződés összes többi feltételére hivatkozva értékeljék, azon körülmény ellenére is, hogy e feltételek némelyikét a nemzeti jogalkotó utólag tisztességtelennek nyilvánította vagy ilyennek vélelmezte, és ennek alapján azok semmisségét állapította meg.

5)    A 93/13 irányelv 6. cikkének (1) bekezdését és 7. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy A NEMZETI BÍRÓSÁGNAK A FELPERESKÉNT ELJÁRÓ FOGYASZTÓ HELYETT HIVATALBÓL FIGYELEMBE KELL VENNIE VALAMELY SZERZŐDÉSI FELTÉTEL ADOTT ESETBEN TISZTESSÉGTELEN JELLEGÉT, AMENNYIBEN A RENDELKEZÉSÉRE ÁLLNAK AZ EHHEZ SZÜKSÉGES JOGI ÉS TÉNYBELI ELEMEK….”

A magyar jog
A Polgári Törvénykönyv
8 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2014. március 15én hatályos szövegének 200. §a így rendelkezett:

„(2) SEMMIS AZ A SZERZŐDÉS, AMELY JOGSZABÁLYBA ÜTKÖZIK, VAGY AMELYET JOGSZABÁLY MEGKERÜLÉSÉVEL KÖTÖTTEK, KIVÉVE HA AHHOZ A JOGSZABÁLY MÁS JOGKÖVETKEZMÉNYT FŰZ. SEMMIS A SZERZŐDÉS AKKOR IS, HA NYILVÁNVALÓAN A JÓ ERKÖLCSBE ÜTKÖZIK.” 

"BTK. 373. § CSALÁS – AKI JOGTALAN HASZONSZERZÉS VÉGETT MÁST TÉVEDÉSBE EJT, VAGY TÉVEDÉSBEN TART, ÉS EZZEL KÁRT OKOZ, CSALÁST KÖVET EL….”

KÖZTÖRVÉNYES BŰNCSELEKMÉNNYEL, CSALÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT MINDEN SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELEN, MERT JOGSZABÁLYBA ÉS A JÓ ERKÖLCSBE ÜTKÖZIK!

„6/2013. SZÁMÚ PJE HATÁROZAT
A KÚRIA 6/2013. PJE
2. A pénzügyi intézményt milyen jellegű tájékoztatási kötelezettség terhelte a szerződés megkötésekor, annak esetleges elmulasztása milyen jogkövetkezménnyel jár?…………….II.A Legfőbb Ügyész írásban kifejtett és szóban is fenntartott álláspontja a következő:
3) A hitelező köteles tájékoztatást nyújtani, kockázatfeltárást végezni, megállapításairól és az ügyfelet érintő kockázatokról az ügyfélnek tájékoztatást adni. a tájékoztatási kötelezettség elmulasztásához, a jogalkotó külön szerződéses szankciót nem fűzött, DE A LEHETSÉGES KOCKÁZATOKRA IS KITERJEDŐ TÁJÉKOZTATÁS HIÁNYA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSEKÉNT ÉRTÉKELHETŐ.”

2/2014. SZÁMÚ PJE HATÁROZAT – KÚRIA

A Kúria Polgári Kollégiuma a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések (értve ez alatt a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződéseket) egyes rendelkezéseinek – a 6/2013. PJE által el nem bírált – tisztességtelensége tárgyában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény. (Bszi.) 34. § (4) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő 

      jogegységi határozatot:

1. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.

E RENDELKEZÉS TISZTESSÉGTELENSÉGE CSAK AKKOR VIZSGÁLHATÓ ÉS ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HA AZ ÁLTALÁNOSAN TÁJÉKOZOTT, ÉSSZERŰEN FIGYELMES ÉS KÖRÜLTEKINTŐ ÁTLAGOS FOGYASZTÓ (A TOVÁBBIAKBAN: FOGYASZTÓ) SZÁMÁRA ANNAK TARTALMA A SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR – FIGYELEMMEL A SZERZŐDÉS SZÖVEGÉRE, VALAMINT A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYTŐL KAPOTT TÁJÉKOZTATÁSRA IS – NEM VOLT VILÁGOS, NEM VOLT ÉRTHETŐ.

HA A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYTŐL KAPOTT NEM MEGFELELŐ TÁJÉKOZTATÁS VAGY A TÁJÉKOZTATÁS ELMARADÁSA FOLYTÁN A FOGYASZTÓ ALAPPAL GONDOLHATTA ÚGY, HOGY AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZAT NEM VALÓS, VAGY AZ ŐT CSAK KORLÁTOZOTT MÉRTÉKBEN TERHELI, A SZERZŐDÉSNEK AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSE TISZTESSÉGTELEN, AMINEK KÖVETKEZTÉBEN A SZERZŐDÉS RÉSZLEGESEN, VAGY TELJESEN ÉRVÉNYTELEN.”

MAGYAR KÖZLÖNY 168. szám

MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA

2014. DECEMBER 5.

2014. évi LXXVIII. törvény

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

1. § A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 1.  §-a a  következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: „(4) E törvény rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:62. §-a szerinti, a feleket terhelő együttműködési és tájékoztatási kötelezettség szabályaival összhangban kell alkalmazni.

(5) E  törvénynek a  tájékoztatási kötelezettséggel, valamint – ha ahhoz a  kezesnek, illetve a  zálogkötelezettnek lényeges jogi érdeke fűződik – az  előtörlesztéssel kapcsolatos rendelkezéseit a  hitelszerződéshez kapcsolódó fogyasztói kezességi szerződés és fogyasztói zálogszerződés esetén a kezes és a személyes adósnak nem minősülő zálogkötelezett tekintetében a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon kell alkalmazni.

 „A HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐ TÁJÉKOZTATÁS…

5.  § (1) A  HITELEZŐ ÉS A  HITELKÖZVETÍTŐ A  HITELSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN A  FOGYASZTÓ RÉSZÉRE KÖTELES OLYAN FELVILÁGOSÍTÁST ADNI, AMELYNEK ALAPJÁN A  FOGYASZTÓ FELMÉRHETI, HOGY AZ  IGÉNYBE VENNI TERVEZETT HITEL MEGFELEL-E AZ  IGÉNYEINEK ÉS A  PÉNZÜGYI TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK. ENNEK SORÁN A  HITELEZŐ ÉS A  HITELKÖZVETÍTŐ A  FOGYASZTÓ RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTJA A  KÜLÖNBÖZŐ AJÁNLATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKAT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FOGYASZTÓ MEGALAPOZOTT DÖNTÉST HOZHASSON A HITELSZERZŐDÉS ESETLEGES MEGKÖTÉSE TEKINTETÉBEN.(2) AZ  (1)  BEKEZDÉS SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁSNAK MINDENEKELŐTT KI KELL TERJEDNIE A  HITELTERMÉKEK LEGFONTOSABB JELLEMZŐIRE, A FOGYASZTÓ PÉNZÜGYI HELYZETÉRE GYAKOROLT HATÁSÁRA ÉS A FIZETÉS ELMULASZTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIRE, ÍGY KÜLÖNÖSEN A KÉSEDELMI KAMATRA, A HITEL FELMONDÁSÁRA ÉS A BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE.  

(3) AZ (1) BEKEZDÉS SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁST TÖMÖR ÉS INFORMATÍV MÓDON ÚGY KELL NYÚJTANI, HOGY AZ A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA ÉRTHETŐ ÉS ÁTTEKINTHETŐ LEGYEN, REPREZENTATÍV PÉLDÁKKAL ÁBRÁZOLT MÓDON MUTASSA BE, HOGY A HITELFELVÉTEL TÖRLESZTÉSE A JÖVEDELMI VISZONYAIHOZ, ILLETVE ANNAK ESETLEGES VÁLTOZÁSÁHOZ KÉPEST MILYEN TERHET JELENT, ÉS HOGY A TÖRLESZTÉS SORÁN MILYEN TOVÁBBI KOCKÁZATOKKAL KELL SZÁMOLNIA, IDEÉRTVE A KAMAT- ÉS AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATOT IS…  

A Facebook nem mutatja meg neked a számodra valóban fontos híreket. Cenzúráznak. Ők döntik el, hogy mit olvashatsz és mit nem! Ha te sem akarod, hogy mások döntsék el milyen híreket láthass kattints, és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

8. A TELJES HITELDÍJ MUTATÓRÓL EGY REPREZENTATÍV PÉLDÁVAL ANNAK VALAMENNYI FELTÉTELÉVEL,…

14. a  hitelhez kapcsolódó olyan járulékos szolgáltatásokról (PÉLDÁUL BIZTOSÍTÁS), amely a  hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

„19. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. §, a 6. § (2) es (4) bekezdése, a 7–11. §, a 13–15. §, a 17. § es a 18. § 2015. február 1 – én lép hatályba.

Áder János s. k.                                          Kövér László s.                                       köztársasági elnök                                  Országgyűlés elnöke”

AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN 1 FRANK ÉRTÉKE VAN MEGADVA FORINTBAN.

loading…


DÁTUM ÁRFOLYAM (FT) VÁLTOZÁS (%)

1949. JANUÁR 3.          2,73

1950. MÁRCIUS 1.       2,73 0%

1955. MÁRCIUS 1.       2,69 -1,5%

1960. MÁRCIUS 1.       2,69 0%

1965. AUGUSZTUS 16.  2,69 0%

1969. OKTÓBER 27.      6,86 155,0%

1975. MÁRCIUS 1.        7,62 11,1%

1980. MÁRCIUS 1.      19,42 154,9%

1985. JÚNIUS 7.         19,76 1,8%

1990. MÁRCIUS 1.      43,88 122,1%

1994. MÁRCIUS 1.      72,34 64,9%

1998. MÁRCIUS 2.    142,52 97,0%

2002. MÁRCIUS 1.    166,75 17,0%

loading…


2006. MÁRCIUS 1.    162,13 -2,8%

2010. MÁRCIUS 1.    184,04 13,5%

2011. MÁRCIUS 1.    210,14 14,2%

2012. MÁRCIUS 1.    238,78 13,6%

2013. MÁRCIUS 1.    241,06 1,0%

2014. MÁRCIUS 3.    258,19 7,1%

2015. JANUÁR 14.     266,33 3,2%

2015. JANUÁR 15.     319,27 19,9%

A „deviza”-hiteles probléma megoldását nagymértékben segítheti az, ha minél többen értesülnek róla! Olyanok is, akiket esetleg közvetlenül nem érint. Te azzal is sokat segíthetsz, ha a „devizás” cikkeinket, videóinkat megosztod!

[good_old_share]

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM