Devizahitel – Jogerősen másodfokon is bukott a bank!

Devizahitel - Jogerősen másodfokon is bukott a bank!

Devizahitel – Jogerősen másodfokon is bukott a bank!


Jogerősen másodfokon is bukott a Lombard Pénzügyi és Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(Ítélet az oldal alján!)

A károsultat a perben Dr. Budaházi János és Dr. Láng Péter ügyvéd képviselte.

FIGYELEM! Az új semmisségi számításokkal, esély van a deviza hitel problémák pozitív lezárására.
Ez tapasztalható a már folyamatban lévő pereknél is, ahol az új számítások beterjesztése után több esetben is pozitív eredmény következtek be.

R é s z é s r é s z- k ö z b e n s ő í t é l e t e t:A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság rész- és rész-közbenső ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti a fellebbezett indokolását részben és akként változtatja meg, hogy mellőzi, hogy a peres felek között 2008. március 18. napján kelt kölcsönszerződés induló ügyleti kamat százalékos mértéke a szerződés rendelkezései szerint nem kiszámítható;
egyebekben az elsőfokú rész- rész-közbenső ítéletet helybenhagyja;

kötelezi a felperest, hogy az alperesnek 15 (tizenöt) napon belül fizessen meg 4.000 (négyezer) forint fellebbezési illetékből álló másodfokú rész perköltséget, egyebekben az alperes költségét maga viseli.

A rész és rész-közbenső ítélettel szemben fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás:

„Az elsőfokú bíróság rész- és rész-közbenső ítéletével megállapította, hogy a felperest a peres felek között 2008. március 18. napján kelt kölcsönszerződés alapján megilleti a jogosultság az alperessel szemben a kölcsönszerződés érvénytelenségéből eredő jogkövetkezmény alkalmazásának követelésére, ezt meghaladóan megállapította, hogy a peres felek között 2008. március 19. napján kelt opciós szerződés megnevezésű szerződés V. pontjának "de legfeljebb addig az időpontig"… "

Ameddig vele szemben a kölcsönszerződésből eredő tartozását a kölcsönbe vevő maradéktalanul nem teljesítette." szövegrészei semmisek; megkeresni rendelte a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési, Igazgatási és Nyilvántartási Főosztályát a Xy forgalmi rendszámú gépjárműre a peres felek között 2008. március 19. napján kelt opciós szerződés alapján bejegyzett vételi jog és az ennek biztosítására alapított elidegenítési és terhelési tilalom törlése érdekében.

A gépjármű törzskönyvének kiadása iránti keresetet elutasította és kötelezte az alperest, hogy az opciós szerződés vonatkozásában előterjesztett keresetet érintően a felperes teljes személyes költségmentessége folytán előzetesen le nem rótt 36.000 forint eljárási illetéket az adóhatóság felhívására fizesse meg a Magyar Államnak.

A törzskönyv kiadása iránti keresetet érintően a felperes teljes személyes költségmentessége folytán meg nem fizetett 36.000 forint eljárási illeték tekintetében megállapította, hogy azt az állam viseli.

Ítélete indokolásában kiemelte, hogy a kölcsönszerződés részét képező üzletszabályzat a szerződés részévé vált.
Ekörben felhívta a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 205/B. § (1) bekezdésében foglaltakat.

Úgy foglalt állást, hogy a felperes által nem vitatottan aláírt kölcsönszerződés egyedi részének 2-3. pontjában a felek deklarálták az üzletszabályzat felperes általi megismerését és átvételét, továbbá a szerződési szabadságuk körében a szerződés részévé tették azt.

A szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérő tartalmú kikötést az üzletszabályzat nem tartalmazott.

A szerződéskötéskor hatályos Hpt. 213. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjainak felhívásával úgy foglalt állást, hogy a kölcsönszerződés sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, tekintettel arra, hogy a szerződés nem tartalmazta az ügyleti kamat százalékban kifejezett értékét.

Ezt a tényt az alperes nem vitatta.
Kiemelte, hogy a kamat nem került feltüntetésre, a szerződéses rendszerből pedig nem állapítható meg, hogy milyen módon kell kiszámítani, ezért a szerződést ez okból semmisnek tartotta.

A 2019. március 4-én kelt végzésével az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a rész- és közbenső ítélet a rendelkező rész vonatkozásában 2019. február 28. napján jogerőre emelkedett.Az elsőfokú rész- és rész-közbenső ítélettel szemben az alperes terjesztett elő fellebbezést, amelyben az elsőfokú rész- és rész-közbenső ítélet indokolásának megváltoztatását kérte akként, hogy az ítélőtábla állapítsa meg, hogy a kamat százalékos mértéke a szerződés rendelkezései alapján kiszámítható, a szerződés pedig kizárólag a kamat százalékos mértékének hiánya miatt semmis.

Állította, hogy az elsőfokú ítélet helyesen rendelkezett akként, hogy a szerződés sérti a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, amelyet az alperes kifejezetten elismert, ugyanakkor a szerződés és az ahhoz kapcsolódó üzletszabályzat rendelkezései alapján az induló ügyleti kamatot kiszámíthatónak tartotta.

Az üzletszabályzat I.15. pontja értelmében a törlesztőrészlet az egyedi kölcsönszerződésben meghatározott esedékességekhez tartozó tőke, valamint kamattörlesztési kötelezettségek együttes összegét adja meg.
Tény, hogy az idézett üzletszabályzati pont definíciót tartalmaz, azonban amennyiben a törlesztőrészlet a tőkét és kamatot foglalja magában, ezért a tőkét a törlesztő részletből levonva egyértelműen megállapítható a kamat, utalt a szerződés részét képező üzletszabályzat IV.4. pontjában foglaltakra.

A matematikai képlettel meghatározott kamatszámítás a kölcsönfolyósítás időpontjára vonatkozik.

Hangsúlyozta, hogy a perbeli szerződés változó kamatozású deviza alapú szerződés a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja nem értelmezhető másként, minthogy a szerződésnek az induló ügyleti kamat százalékos mértéket kell tartalmaznia.

Állította, hogy az egyes törlesztési időpontokban fennálló tőketartozás (H), a fizetési időpontok és a kamatláb (r) alapján a szerződésben rögzített képlettel minden egyes törlesztési időpontra meghatározható a fizetendő kamat és a törlesztőrészletek kamatrésze.

Utalt arra, hogy az elsőfokú eljárás során a A/14. szám alatt csatolt táblázatban levezette az alkalmazott képlet feltüntetésével a kamatszámítást, ezért az elsőfokú bíróság iratellenesen állapította meg, hogy a százalékos mérték kiszámítása a szerződés rendelkezései alapján nem lehetséges.

Hivatkozott a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.090/2018/4. számú ítéletében kifejtettekre, mely szerint az üzletszabályzat IV.4. pontjának második mondata azt a matematikai képletet rögzíti, amely alapján a kamatszámítás történik.”

„Az üzletszabályzat IV.4.pontja a hitelező által felszámítható kamatszámítás módját tartalmazza egy matematikai képlet alkalmazásával.

A képlet maga tartalmazza, hogy milyen elemekből áll és valamennyi eleme meghatározható, ezért a kamat – annak százalékos mértékben történő feltüntetése hiánya mellett is – kiszámítható.
Az ítélőtábla ebben a körben az alperes által hivatkozott Szegedi Ítélőtáblai ítéletben foglaltakat maradéktalanul osztotta.

Ugyanerre az álláspontra helyezkedett részint a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.786/2018/5. számú határozatában, amikor annak 11. oldal (2) bekezdésében kiemelte, hogy a Kúria BH2017. 159 szám alatti, illetőleg Gfv.VII.30.150/2016/10. szám alatti ítéletében az alperes perbelivel e körben egyező tartalmú üzletszabályzata alapján akként foglalt állást, hogy a szerződés adataiból az induló kamatláb kiszámítható.

Az alperes az induló ügyleti kamat százalékos mértékének kiszámíthatóságát az alperes A/14 szám alatt csatolt beadványával igazolta.

Nem volt vitatott és az elsőfokú bíróság helytállóan jutott arra a következtetésre, hogy a kamat százalékos mértéke meghatározásának hiánya a szerződés érvénytelenségét eredményezi a Hpt. 213. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

loading…


A szerződés érvénytelensége azonban ebben a körben a kiszámítható kamat mértékének meghatározásával kiküszöbölhető.

Az elsőfokú bíróság ítélete indokolásában akörben helyesen foglalt állást, hogy a kamat %-os mértékének hiánya okán a kölcsönszerződés a
Hpt. 312.§ (1) bekezdésébe ütköző módon semmis, ezért az erre vonatkozó alperesi fellebbezést az ítélőtábla nem találta teljesíthetőnek.

Ekörben az ítélőtábla az elsőfokú ítéletben kifejtett indokolásra visszautal.”

Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: https://civilkontroll.com/newsletter/

Ui.
Az új semmisségi számításokkal, esély van a deviza hitel problémák pozitív lezárására.
Ez tapasztalható a már folyamatban lévő pereknél is, ahol az új számítások beterjesztése után több esetben is pozitív eredmény következtek be.

Jogi probléma esetén keressék bizalommal Dr. Budaházi János egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász”), Dr. Láng Péter egyéni ügyvéd ( „polgári és büntető jogász, Európa-jogi szakjogász”).

Ügyvédi aliroda elérhetősége: 2030. Érd. Mályva utca 14. Tel: 06-70-632-3583. Ügyelfogadás kizárólag telefonos egyeztetés után lehetséges.

loading…


Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM