A KÖZJEGYZŐ PÉNZÉRT TÖRVÉNYT SÉRT?

A KÖZJEGYZŐ PÉNZÉRT TÖRVÉNYT SÉRT?

A KÖZJEGYZŐ PÉNZÉRT TÖRVÉNYT SÉRT?

[cn-social-icon]

Dr. Marczingós László – Egy közjegyző megint pénzért csinált súlyos törvénytelenséget. Okulásként teszem közzé válaszlevelemet:

Dr. Gosztonyi Júlia

közjegyző

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15. I/1.

11060/Ü/……./2015/2. ügyszám

Tisztelt Közjegyző Asszony!

Az Ön helyettese, dr. Wájnberger Henrietta közjegyző-helyettes a fenti számon adott ki közokiratba foglalt jegyzőkönyvet, mely tartalma szerint egy kölcsönszerződés felmondását célzó jognyilatkozatot foglal magában.Az ügy előzményéhez tartozik, hogy ügyfelem, ……………………alatti lakos az AXA Bank Europe SA jogelődje, az ELLA Bank, a 2008. március 12-én kelt, K11021-0/……../2008/3/O. ügyszám alatti, közjegyzői okiratba (Dr. Holly Zsuzsanna közjegyző helyetteseként eljáró dr. Papp Krisztina készítette) foglalt kölcsönszerződéssel kísérelte meg a felek egyező akaratnyilvánítását okiratba foglalni.

A fogyasztónak minősülő fél, azaz ügyfelem, azzal a kéréssel fordult a pénzintézethez, hogy xxxxxxxxxxx-ot, kölcsön jogcímén folyósítsák számára, mint személyi hitelt.

A közjegyzői okirat kelte 2008. március 12. napja. A pénzintézet a kölcsön összegét, azaz xxxxxxxxx.-Ft-ot 2008. május 21. napján folyósította az adós részére.

Az Önök által készített közokirat tartalma több helyen valótlan állítást tartalmaz, így a közokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt felhívom szíves figyelmét, hogy jelzésem alapján tegyen büntető feljelentést az ügyben.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

A közokirat tartalma szerint azt állítja az AXA Bank képviselője, hogy a K11021-690/2008/3/O. sz. alatti közokirat 2008. március 18. napján kelt. Csatolom a hivatkozott közokiratot, melynek kelte valójában 2008.03.12.

A 2008-as közokirat a Ktv.131.§ alapján nem minősül közokiratnak, mivel az akkor eljárt közjegyző tudatosan megsértette a Ktv.120-129.§-ban foglalt rendelkezéseket, így tevőleges magatartásával valótlan tartalmú okirat kiállításában működött közre.

A szerződő felek akarata xxxxxxxxxxxxxxx.-Ft meghatározott kölcsönösszeg tekintetében hozott létre konszenzust, az Ön által készített közokiratban feltüntetett CHF összeg egy csalás törvényi tényállását kimerítő cselekménysor egyik elkövetési elemeként minősül. Minden bizonnyal Ön is rengeteg hasonló közokiratot állított ki, így ismerettel rendelkezik a Ktv. 120.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségekről, és megsértésének törvényi szankciójáról.

A létre nem jött, avagy semmis szerződéshez joghatály nem fűzhető, így azt felmondani sem lehetséges. Ettől persze, mindenki azt nyilatkozik, amit akar, azonban a közjegyző eljárására a Ktv. rendelkezései alkalmazandóak valótlannak minősülő tényállítások alapján is.

Amennyiben a 2008-as kölcsönszerződés érvényesen nem jöhetett létre, úgy a „gyűjtőszámlahitel” kapcsán sem lehet érvényességről, joghatás kiváltásáról beszélni. Önök ezt is tudják, mert hasonló okiratokat tömegével állítottak ki.

A nyilatkozó fél a DH2 törvény vélt hatálya alatt nyilatkozott arról, hogy a szerződéses követelését semmis feltételekre alapította. A szerződés főszolgáltatására vonatkozó semmisség az egész szerződés semmisségét okozza még az AXA Bank jognyilatkozata alapján is. Semmis szerződést felmondani nem lehetséges.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi LXI. törvény 1.§ alapján a közhitelesség a felek részére pártatlan jogi szolgáltatás érdekében megteremtett. A (2) bekezdés alapján kiállított közokirat csak valós jogi jelentőségű tényekre és jogügyletekre vonatkozhat.

Ktv.3. § (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen, ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.Az Önök közreműködése jogszabályba ütköző, semmis jogügyletre vonatkozik, így köteles lett volna megtagadni közreműködését. Mivel e kötelezettségét megszegte, nem csupán az Ön által készített közokirat nem rendelkezik a közhitelességgel, hanem Ön közreműködik egy bűncselekmény törvényi tényállítását megvalósító cselekménysorban is.

Ktv.8. § A közjegyző sem hivatalában, sem hivatalán kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.

Ktv. 70. § 263 Fegyelmi vétséget követ el az a közjegyző, az a közjegyzőhelyettes vagy az a közjegyzőjelölt (e fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy),

a) aki e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy elmulasztja, illetve

b) akinek vétkes magatartása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatásába ütközik – annak súlyára való tekintettel -, vagy egyébként alkalmas a közjegyzői kar tekintélyének csorbítására.

Fentiek alapján kérem, hogy jelen levelemet fegyelmi panaszként továbbítsa a fegyelmi jogkört gyakorló személy, szervezet felé.

Tagyon, 2015. december 15.

Tisztelettel:

Dr. Marczingós László [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM