DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN – DEVIZAHITEL

DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN - DEVIZAHITEL.

Döntő ütközet a Kúrián, soron kívüliség kérelmezve

[cn-social-icon]

A 2014. július 4-i törvényalkotók eddig elérték azt, hogy a jogerős ítélettel lezárt valamennyi közelmúltban befejezett peremben valamennyi Ítélőtábla logikátlan, megalapozatlan és törvénysértő, az ügynek érdemi vizsgálatát mellőző határozatokkal megfosztotta ügyfeleimet jogaiknak érvényesítésétől.

 

A jogállami követelmények semmibevételét egyébként is tapasztalva ezekre a bírósági határozatokra számítottam.

loading...

Ellenben elérkeztünk a Kúriai felülvizsgálati eljárások megkezdéséhez, és ebben az eljárásban bízom.

Ugyanis az eddigi bírósági ítéletek jogorvoslatára volt törvényes mód, míg a Kúriai döntésnek megváltoztatására irányuló jogorvoslat nem létezik.

Ebből kiindulva szerintem egyetlen Európai Uniós ország sem teheti meg azt, hogy a legfőbb igazságszolgáltatási szerve olyan színvonalú megfellebbezhetetlen határozatokat hozzon, mint amilyeneknek meghozatalára a magyar közhatalom eddig az alsóbb színtü bíróságokat kényszerítette.

Kétségtelenül nagy a tét és szerintem mostantól az eljárások túlmutatnak a pereknek jogi problémáinak vizsgálatán. Tartok attól, hogy a hatalmi önkény folytatása esetén helyrehozhatatlan más jellegű károkat is elszenvedhet a nemzet.

Kérem a Kúria Elnökét az ügyek soronkívüliségének elrendelésére az alábbi első írásom szerint, majd azt követően olvashatják azt, hogy miként kérem a Kúriát törvényes ítélet meghozatalára.

loading...A mellékletben pedig megtekinthetik a felülvizsgálati kérelemmel támadott Ítélőtáblai ítéletet.

Siófokon 2016. február 7. napján  Léhmann György

Kúria Elnökének

Dr. Darák Péter Elnök Úrnak

B u d a p e s t

                                                                       Tisztelt Elnök Úr!

Az ide mellékelt felülvizsgálati kérelemből megállapíthatóan devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződés részbeni érvénytelensége iránti peres eljárásban hozott jogerős ítélet megváltoztatása iránt terjesztettem elő felülvizsgálati kérelmet.

Tekintettel arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és 2014. évi XL. törvény rendelkezéseivel indokoltan érdemi vizsgálat nélkül utasította el ebben az eljárásban a Szegedi Ítélőtábla felperesi keresetet ugyanúgy, mint minden más peremben minden Ítélőtábla tette, szándékomban áll minden jogerős ítélet felülvizsgálatának kérelmezésével T. Kúriához a megküldött felülvizsgálati kérelemben írtak alapján fordulni.

Erre tekintettel közeljövőben az általam előterjesztett felülvizsgálati kérelmek száma meghaladja az ezret.

A mellékelt felülvizsgálati kérelemből megállapíthatóan a fenti peres eljárások felperesei a jogerős ítélet döntéseinek jogi alapját elfogadni nem tudják, és a Kúria döntését a Fővárosi Ítélőtáblának 2014. március 11-i  5.Pf.21.699/2013/4. számú jogerős végzésnek felülvizsgálati kérelemben idézett rendelkezései alapján kérik.

Kiemelve ebből a jogerős végzésből azt, hogy

A kölcsönszerződés III: pontjában szereplő közjegyzői ténytanúsítvány vonatkozásában az elsőfokú bíróságnak a szerződési feltétel vizsgálatát a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j.) pontjában foglaltakra tekintettel kell elvégeznie. Eszerint a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül az a szerződési feltétel, amely a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. Ehhez képest kell megítélni, miként minősül, hogy az adós terhére mindenkor fennálló kölcsön- és járuléktartozás közokirati tanúsításaként a felek az adósnak a hitelezőknél vezetett számlái és a hitelezők vonatkozó bizonylati alapján készített közjegyzői ténytanúsítványt fogadják el.”

megállapítható az, hogy a felperesek számára kedvező Kúriai felülvizsgálati döntés alapján teendő olyan megállapítása a bíróságnak, hogy a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekben szereplő közjegyzői ténytanúsítvány szerződési feltétel a 18/1999. Korm. rend. 1. § 1. bek. j. pontja alapján tisztességtelen azt jelenti, hogy

a bankok által kérelmezett, közjegyzői ténytanúsítvány és közjegyzői végrehajtási záradék alapján eddig indult minden végrehajtási eljárás törvénytelen eljárásnak tekintendő.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Ismereteim szerint jelenleg ilyen módon folyamatban lévő végrehajtási eljárások száma hazánkban meghaladja a tízezres nagyságrendet.

Fentiekre tekintettel tényként állapítható meg az, hogy devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések részbeni érvénytelenségével kapcsolatos Kúriai felülvizsgálati eljárásokhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi ügyek és ezek elbírálásához közérdek fűződik.

Valamint az is megállapítható, hogy az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés.

Erre tekintettel a 14/2002. (VIII.1.)  IM. rendelet alábbi rendelkezését alapul véve

33/B. § (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

k é r e m

T. Kúriai Elnök Urat arra, hogy fontolja meg ezeknek az ügyeknek soron kívűli intézésének elrendelését

illetve a rendelet 33. § alábbi rendelkezése alapján

(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

ügyfeleim képviseletében is kérem T. Elnök Úr által a felülvizsgálati kérelmeimmel indult felülvizsgálati eljárásokban az ügyek

a soron kívüliség elrendelését.

A mellékelt felülvizsgálati kérelmem elsőfokú bíróságtól várhatóan 2016. március első hetében kerül T. Kúria elé, míg a többi felülvizsgálati kérelmet a részemre történő kézbesítésnek megfelelően továbbítom az elsőfokú bíróságok felé.

Siófokon 2016. február 7. napján. Tisztelettel:  Dr. Léhmann György ügyvéd kérelmezőKúria részére

a Kecskeméti Törvényszék útján

Tisztelt Kúria!

 

Alulírott Hoffbauer Endre József és tsa felpereseknek már igazolt meghatalmazással igazolt jogi képviselő útján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § 1. bekezdése alapján a 272. § 1. bekezdésében biztosított törvényes határidőn belül, a Szegedi Ítélőtábla Pkf.II.21.043/2015/5. számú jogerős ítélete ellen

f e l ü l v i z s g á l a t i       k é r e l m e t

Használt személygépkocsi, eladó ingatlan, otthon végezhető munka, olcsó mobiltelefon, eladó laptop…stb. Ingyen apróhirdetések. Add fel te is a hirdetésed! KATTINTS

terjesztünk elő, s kérjük a T. Kúriát, hogy a támadott jogerős ítéletet – a Kecskeméti Törvényszéknek 8.P.21.471/2015/4. számú ítéletére is kiterjedően vizsgálja felül, és a Pp. 275. § 4. bekezdése alapján a felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül, helyette a jogszabályoknak megfelelő új határozatot szíveskedjék hozni, kereseti kérelmünknek helyt adni szíveskedjen, és

kötelezze alperest perköltség viselésére.

Pp. 274. § 2. bekezdése alapján kérjük tárgyalás tartását.

Álláspontunk szerint a Szegedi Ítélőtábla jelen felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélete jogszabályt sért az alábbi Indokolásban megjelölt okok miatt és jogszabályok megsértése folytán.

I n d o k o l á s :  >>> TOVÁBB A MÁSODIK RÉSZHEZ    >>> TOVÁBB A III. RÉSZHEZ. [cn-social-icon]

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN - DEVIZAHITEL. II. RÉSZ.
DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN – DEVIZAHITEL II. RÉSZ.

A per alapjául a peres felek által 2008. szeptember 29. napján megkötött, egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekkel alperes által...

DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN - DEVIZAHITEL. III. RÉSZ.
DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN – DEVIZAHITEL. III. RÉSZ.

Ítélőtáblai ítéleti megállapítástól függetlenül is tudjuk azt, hogy nincs jogunk ahhoz, hogy bármely jogszabálynak megfelelőségét vitassuk Alkotmánybírósági vizsgálatot követően, de...

Close