FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ

FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ.

FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 2. RÉSZ

tájékoztatásának megfelelően a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésemnél irányadó forint/deviza árfolyamváltozás terheit Önöknek kell viselni, és abban az esetben, amennyiben nem élek a szerződéstől elállás jogával, jövőben csak az általam helyesnek tartott törlesztő részletet fizetem Önöknek.

Természetesen megilleti Önöket vélt vagy valódi jogaik érdekében a bírósághoz fordulás joga, de felszólítom Önöket arra, hogy a bírósági eljárástól való tartózkodásuk okából jövőben semmilyen módon ne fenyegetőzzenek, vagy ne kívánjanak az Önöktől már megszokott módon bármiféle szerződésmódosító ajánlatokat tenni felém csak azért, hogy jogaimat csorbítsák.

loading...

Ami pedig iratuknak alábbi részét illeti,

„Felhívjuk figyelmét,  hogy a szerződésmódosítás a fogyasztó részéről elfogadottnak minősül, amennyiben a szerződés módosításra kerülő rendelkezéseinek kézbesítésétől számított 30 napon belül a fogyasztó nem él a szerződés módosítási ajánlat elutasításának vagy a szerződés felmondásának a Törvényben meghatározott, alább bemutatásra kerülő lehetőségével. Ha e lehetőségek egyikével sem él, úgy kell tekinteni, hogy a megküldött szerződésmódosítási ajánlatot teljes körűen elfogadta, és a szerződés közös megegyezéssel módosult.

Amennyiben tehát Ön a szerződésmódosítási ajánlatban foglaltak szerint élni kíván a forintosítás lehetőségével, tennivalója nincs. Ez esetben a szerződése az e tájékoztatóban foglaltak szerint kerül módosításra. A szerződés módosított rendelkezéseit jelen tájékoztatóhoz mellékelve küldjük meg Önnek.”

alapvető problémát észlelek az Önök jogi felkészültségét illetően.

Ugyanis az általam megkötött kölcsönszerződés alakiságára vonatkozóan az alábbiakat rendeli a törvény:

loading...

1996. évi CXII. tv. 210. § (1) A pénzügyi intézmény pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köthet. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.”

Illetve az írásbeli szerződések módosításával kapcsolatosan az alábbiakat:

218. §  (3) „Ha jogszabály vagy a felek megállapodása a szerződés érvényességét megszabott alakhoz köti, az ilyen alakban kötött szerződés megszüntetése vagy felbontása is csak a megszabott alakban érvényes.

Az írásbeli alakot rendelő érvényességi feltétel irányadó az adott szerződés módosítására, kiegészítésére, megszüntetésére, felbontására is [kivételt szabályoz a § (3) bekezdése].

Az írásba foglalás tartalmi követelménye körében a törvény mindössze egy kívánalmat nevesít, nevezetesen azt, hogy legalább a szerződés lényeges pontjait rögzítse az okirat. Maga a törvény nem határozza meg, hogy a szerződés mely eleme minősül lényegesnek.”

Ezekből a törvényi rendelkezésekből Önöknek látniuk kell azt, hogy hivatkozhatnak bármiféle Kormány-Bankszövetség koprodukciós törvényre, hallgatással, ráutaló magatartással írásbeli alakban megköthető szerződés a szerződés lényeges részeit illetően csak írásban módosítható.

Megkérem Önöket arra, hogy jövőben hasonló megoldásokkal felém ne kisérletezzenek annak ellenére, hogy a Magyar Országgyűlés, vagy Alkotmánybíróság jelenlegi állapotában még ezt a jogi borzalmat is támogatja akkor, ha az a bankok érdekét szolgálja.

A másik probléma, amire felhívnám a figyelmüket az, hogy iratukban az alábbi mondat is szerepel:

„Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a szerződés felmondása esetén a szerződésből eredő fizetési kötelezettsége a forintra váltást megelőző, eredeti szerződési feltételeknek megfelelően egy összegben esedékessé válik, amelyet legkésőbb a felmondást követő 30 napon belül köteles teljesíteni.”

Nincs kétségem azzal kapcsolatosan, hogy Önök jól ismerik a 2/2012 PK Vélemény – jogegységi döntésként felminősített 2/2012. PK Vélemény 6. f. pont alábbi indokolását:A felmondási jog gyakorlásával együtt járó jogkövetkezmények – az egyösszegű visszafizetési kötelezettség, a hitelkiváltás magas tranzakciós költsége – miatt ugyanis az a fogyasztó számára gyakran nem jelent reális alternatívát a szerződésmódosítással szemben.”

Felőlem a Bankszövetségük és a Magyar Kormány együttműködésével előterjesztett törvények úgy szegik meg szószegő módon az EU-hoz történt csatlakozásnak csatlakozási alapokmányát, ahogy akarják, de adják meg részemre azt a tiszteletet jövőben, hogy nyilvánvalóan tisztességtelen és érvénytelen, az EU szerint figyelmen kívűl hagyandó törvényszövegekkel ne ijesztgessenek, ne vezessenek félre.

Nem látok reményt arra, hogy az Önök minősíthetetlen magatartására tekintettel az általam aláírt szerződéssel kapcsolatosan bármiféle egyezségre juthatunk, de amennyiben Önök látni akarnak erre halvány reményt, akkor szíveskedjenek a kölcsönszerződésem elszámolásával kapcsolatosan egy olyan kimutatást részemre eljuttatni, hogy mi módon alakul kötelezettségem akkor, ha a HU/CHF árfolyamváltozás veszteségét a szerződés megkötésétől kezdődően jogszerűen a bank viseli.

Siófokon 2015. december 14.

Mindösszesen ennyit írnék a bank felé akkor, ha kölcsönszerződéssel kapcsolatosan saját nevemre forintosítási banki iratot kapnék, és természetesen bármelyik adós bármilyen kölcsönével kapcsolatosan ezt az iratomat is szabadon felhasználhatja.

Természetesen aktualizálják a levél bevezető és befejező részét, és az is természetes, hogy iratom bármely részét a bankjukhoz történő továbbítás esetén elhagyhatják, illetve iratomhoz hozzá írhatnak. A mellékletben is továbbítom az iratot és az ott látható személyi adatokat ha akarják az Önök levelénél fennhagyhatják és törölhetik is.

Néhány nappal ezelőtt az alábbi levelet is megküldték részemre:

 

Tisztelt Léhmann Úr!

Ön által képviselt 2015.05.30.-án a Kecskeméti Törvényszéknek elküldött Szerződés érvénytelenségi peremben, felfüggesztés történt 2015.06.05. én!

Banknak azóta csak 33 000ft. összeget fizetek az Ő követelésük ellenére ami 50 000ft. körüli összeg,ezért szerintük van elmaradt tartozásom amit kiadtak egy behajtó cégnek!

Banktól a levelet 2015.12.09.-én kaptam meg!

A behajtó cég honlapját áttekintve aggodalommal tölt el, hogy zaklatni fognak engem és a családomat!

Kérem, tájékoztasson a lehetőségeimről, hogy a zaklatást elkerüljem, mivel tudom megvédeni a családomat!

Sajnos a jogban nem vagyok járatos!

Mellékletben küldöm a banktól kapott levelet és a behajtó cég leírását, hogy végzik a munkájukat!

Köszönöm válaszát! Tisztelettel:         G…………………………..

A levél melléklete alapján megállapítható az, hogy a bank által megbízott behajtó cég adatai a következő:

A Három Leopárd Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft

1067 Budapest, Eötvös u. 8. 
(1) 413 1758, (1) 321 7244, (30) 941 3626
Honlap: www.aharomleopard.hu
E-mail: leopard@hdsnet.hu, info@aharomleopard.hu

Egy olyan követelés behajtására bízta meg a bank ezt a behajtó céget, mellyel kapcsolatos szerződés részbeni érvénytelensége iránt most is folyamatban van eljárás, és a szerződésről a Kúria az iratom elején már ismertettek szerint többek között a következőket állapította meg:

Ebből adódott az is, hogy a kölcsönszerződés a törlesztőrészletek összegét sem tartalmazta és azok a szerződésből nem is voltak kiszámíthatóak.

Mindezek miatt indokolt volt a deviza alapú kölcsöntartozásra indult végrehajtás megszüntetése volt indokolt, hiszen a kölcsönszerződés a végrehajtási záradéktól eltérően nem devizában meghatározott kölcsönösszeget tartalmazott.A bankot mindezt nem érdekli, eldöntötte azt, hogy ha a fene fenét eszik, akkor is behajtja ügyfeleimtől a bank által jogosnak, vagy jogtalannak tartott követelést. Behajtó céggel.

És a behajtó céget sem érdekli azt, hogy van-e törvényesen tartozása az adósnak, vagy nincs. A banktól kapott megbízása alapján a következőket vállalja:

„A környezettanulmány elkészítésekor az adós hozzátartozóiról is adatot gyűjtünk, mivel az a gyakorlati tapasztalatunk, hogy gyakran az adós helyett csak a családtagja tud fizetni, mert vagyontárgyait az adós korábban ráiratta.

Tartózkodási helyét eltitkoló adóst felkutatjuk, és elrejtett eltitkolt vagyonát megpróbáljuk felderíteni.Az adósságkezelés hatékony rendezése érdekében az adóssal személyesen vesszük fel a kapcsolatot.

A sikeres adósságkezelés, követeléskezelés elengedhetetlen feltétele az adós felkutatása, és személyes megkeresése mindaddig, amíg a megkívánt eredményt el nem érjük.

Eljárásunk során a következő tevékenysegeket látjuk el:

 

  • adós teljeskörű feltérképezése, elérhetőségének megállapítása,
  • fizetési felszólítások elkészítése, személyek kézbesítése,
  • tartozás teljes összegének érvényesítése,
  • részletfizetési megállapodás megkötése,
  • ütemezett fizetés folyamatos figyelemmel kísérése,
  • beszerezett információk alapján javaslatot teszünk a szükséges jogi eljárás megindítására,
  • jogi eljárásokban, jogi képviselőnkkel biztosítjuk a képviseletet a peres eljárás ideje alatt.”

Az ismertetés alapján is megállapítható az, hogy elérkezett hazánk bankok  jóvoltából a 30-as évek Chicagói világába.

Varga Mihály miniszternek és társainak pedig gratulálok azért, mert állítása szerint Kormánya legnagyobb ez évi sikere az, hogy így rendbetették a devizahitelezést.

Szerintem akkor, ha mondjuk legnagyobb sikere Varga Mihály kormányának az lenne, hogy egy kolerajárványt megszüntettek, akkor mindenki tudná azt fenti behajtócég igéretéből kiindulva, hogy géppuskával szüntette meg a kormány a járványt.

Egyébként pedig a levélírójának és minden adósnak fentiekből kiindulva azt ajánlom, hogy szerezzenek be önvédelmi eszközöket, fegyvereket.

Köszönetképpen Varga Mihálynak és társainak.

>>> ELSŐ RÉSZ             >>> HARMADIK RÉSZ

Facebook hozzászólások
loading...
Read previous post:
MEG VANNAK MENTVE A „DEVIZÁSOK”! VAGY MÉGSEM?
MEG VANNAK MENTVE A „DEVIZÁSOK”! VAGY MÉGSEM?

MEG VANNAK MENTVE A „DEVIZÁSOK”! VAGY MÉGSEM? [cn-social-icon] Csikász Levente. Adósmentés: hogy néz ki ez a Lombardnál   Ügyfelem kölcsönszerződés...

FORINTOSÍTÁS - CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 1. RÉSZ.
FORINTOSÍTÁS – CSALÁS JELLEGŰ AKCIÓ. MIT TEHETÜNK ELLENE? 1. RÉSZ

Elfajultak a kártevők Banki javaslatokkal kapcsolatos, alábbihoz hasonló számos levelet kapok e-mail-ben az utóbbi időben: Tisztelt Ügyvéd Úr! Megkaptam a...

Close