Céljaink

Céljaink, értékrendünk, alapvetések
 

Előszó

A világot, és ezen belül hazánkat is sűrűn átszövő globalista rendszer a végnapjait éli. Nyomában mindenütt az erkölcsi és anyagi pusztítás nyomait fedezhetjük fel- felszámolt gyárak és üzemek, tönkretett vállalkozók, gazdák, becsapott és kisemmizett kisemberek, nyugdíjasok és jövőkép nélküli fiatalok állnak értetlenül a napjainkra kialakult helyzet előtt.

Több mint húsz éve megindult hazánk újkori gyarmatosítása, melyben az előretolt helyőrségek szerepét többek között a média, a betelepülő bankok, valamint a multinacionális cégek látták el.

A globális nagytőke a politikusaink túlnyomó többsége és médiafölénye segítségével folyamatosan hazug és hamis ígéreteket és üzeneteket küldött a magyar társadalom felé, melyekkel nagyrészt elhitette, hogy az alapvető nemzeti és erkölcsi értékekkel szemben a pénz és profitközpontú szemlélet általános bevezetése, térnyerése és elfogadtatása az üdvözítő és egyetlen járható út.

A napjainkra kialakult gazdasági és erkölcsi fertőben egyes politikusaink a saját maguk által hozott törvények védelmét élvezve szabadon fosztogatják és teszik tönkre országunkat, illetve a hazai vállalkozásokkal szemben magas kedvezményeket biztosítanak a multinacionális nagytőke számára. Ennek is köszönhető, hogy a hazánkban működő idegentőkés külföldi tulajdonú cégszektor szereplői szinte „szivattyúval” pumpálják ki országunkból az itt megtermelt profitot, miközben hazánkban munkahelyek szűnnek meg, hitelek dőlnek be, emberek fagynak meg, családok kerülnek az utcára és a jövőképpel nem rendelkező Magyarság lassan, de biztosan kezd beleroppanni a nagytőke szorításába.

A kialakult káoszban a köz és jogbiztonság szinte megszűnt, a bűnözés virágzik, és az etnikai feszültségek napról napra erősödnek.

Mivel a politikusok, döntéshozók nagy része a korábbi árulásaik következményeként mára már képtelen megvédeni a Magyar Nép korábban garantált alkotmányos alapjogait és érdekeit a multinacionális tőkével szemben, ezért inkább törvényekben, rendeletekben szabályozva csorbítja azokat,  és így igazítja a kialakult helyzethez.

Ezekkel a lépésekkel, e politikusok és döntéshozók napról napra közelebb taszítják a nemzetet ahhoz a gazdasági és erkölcsi szakadékhoz, ahonnan már nincs visszaút!

Politológusok, szociológusok, gazdasági szakemberek próbálják velünk elhitetni, hogy keresik a probléma gyökereit és a választ a megoldásra, miközben nagyon is tisztában vannak azzal.

Tudják, hogy a világuralomra törő, mindent és mindenkit birtokolni, befolyásolni akaró globális pénztőkének az érdekei, alapvetően ütköznek az egyes nemzetek és kultúrák gazdasági érdekeivel, valamint erkölcsi és kulturális értékeivel! Tudják, hogy nemzetünket 1989-ben becsapták, elárulták, és ez az árulás a mai napig is tart! Tudják, ha mindezt kimondanák, az egyet jelentene a hatalommal való szembefordulással, amelynek büntetése nem maradna el! Számukra a kirekesztés, elszigetelés, és hazugságokra épülő megbélyegzés lenne az igazság kimondásának következménye.

Mi kimondjuk, rávilágítunk a problémákra, és benyújtott közindítványokkal és más módszerekkel igyekszünk elősegíteni azok megoldását! Tisztában vagyunk vele, hogy a problémák feltárása és a megoldási javaslatok kidolgozása nem a mi feladatunk lenne, hanem „politikusainké”, akik ezért kapják a fizetésüket. Arról nem is beszélve, hogy többségük a minimálbér húszszorosát is megkapja „munkájáért”. Bár ezek az „urak és hölgyek” a milliós közpénzeket felveszik, és más előnyöket is biztosítanak maguknak, pozitív hozadékát munkájuknak mégsem látjuk, pedig választóik bizalmát a Nemzet és a közjó szolgálatát ígérve nyerték el!

Jól ismerjük a politikai és gazdasági „elitek”, illetve azok érdekköreinek reakcióit és válaszlépéseit is, melyeket azokkal szemben alkalmaznak, akik a múlt hibáival kapcsolatos személyes felelősségükre hívják fel a figyelmüket! Ezért még mielőtt ők bélyegeznének meg minket és aggatnának ránk mindenféle jelzőt, "segítünk" nekik, és megelőzve őket meghatározzuk mi saját magunkat, illetve céljainkat!

A Nemzeti Civil Kontroll egy radikális nemzetmentő, társadalomvédő Polgárjogi Mozgalom!

(Az NCK nem folytat pénzgazdálkodást! Tagjai nem fizetnek tagdíjat, nem kérnek és nem fogadnak adományokat sem!
Az NCK nem kíván létrehozni Alapító Okiratot, Szervezeti Működési Szabályzatot és nem kívánja magát besorolni az – Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló (T/4866.) törvény hatálya alá! Így természetesen alapítványi pénzekkel sem gazdálkodik.
A Nemzeti Civil Kontroll nem közöl adatokat tagjairól, összetételéről és a szervezetet bármilyen módon megkeresők létszámáról sem!)

Céljaink:

A Nemzeti Civil Kontroll (NCK) rendkívüli fontosságú nemzetsors-kérdéseknek tekinti a magyar nemzet, élet, haza védelmében a magyar nemzethez, emberhez, erkölcsiséghez méltó tisztességes, törvényes munkára, megélhetésre, lakhatásra, birtoklásra, szociális-, lét-, köz-, vagyon-, jog-, és nemzetbiztonságra, s az egészségre, nemzeti önrendelkezésre, társadalmi igazságosságra vonatkozó alapvető jogok és kötelezettségek minden életkorban, élethelyzetben történő közhatalmi biztosítását!

A Nemzeti vagyon védelme – az NCK elő kívánja mozdítani, hogy
a Magyar Országgyűlés hozzon olyan államoltalmi jogszabályokat, amelyek biztosítják többek között a meg nem újuló természeti kincsek, erőforrások, a termőföld, ivóvízbázis, föld méhének kincsei, és a teljes nemzeti vagyonkör külön sarkalatos törvényben meghatározott döntő részét képező stratégiai törzsvagyon eladásának tilalmát,- (beleértve az 1949. évi XX. törvény 10.§(1) szerinti magyar állami vagyon, nemzeti vagyon idevonatkozó részeit is)!

A teljes nemzeti vagyonkör tényleges, kizárólagos, tartós magyar nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését, és ökológia terén is közérdekű, közhasznú, színvonalas, elérhető működtetését!

Az NCK elő kívánja mozdítani, hogy az ekként megtartott, illetve visszaszerzett nemzeti közszolgáltatások minősüljenek a törvény erejénél fogva örökös magyar nemzeti vagyonértékű jognak, magyar állami kötelezettségnek! A magyar föld a nemzet túlélésének záloga, állami tulajdonban tartása a Nemzeti szuverenitásunknak alapfeltétele.

Aki a nemzeti vagyont, állami vagyont, önkormányzati vagyont közérdeksértőn, nemzetellenesen csökkentő, valamint a fentiek szerint tartósan zárolt, örökre eladási tilalom alá eső nemzeti és közvagyont értékesítő, felélő, kijátszó, zálogba adó felbujtókat, elkövetőket, bűnpártolókat, orgazdákat s az erre kényszerítő bármely hatalom, nemzetellenes zsarolás gyakorlóit illessék a megújítandó Büntető Törvénykönyv szerinti legsúlyosabb büntetési tételek, szükség esetén életfogytiglan szabadságvesztés, teljes vagyonelkobzás is! Amennyiben részletesebben is érdekel a nemzeti vagyon és közszolgáltatás védelmi stratégiánk, egy videót és egy nemzetvédelmi törvényjavaslat előkészítő dokumentumot is figyelmedbe ajánlunk.

A hazai vállalkozók védelmében – az NCK elő kívánja mozdítani, hogy
A hazánkban működő multinacionális, idegentőkés és többségi vagy kisebbségi külföldi tulajdonú cégszektor szereplői sem magyar állami támogatásokban, sem állami megrendelésekben, sem adó-, és járulék-könnyítésekben, menetesítésekben nem kaphatnának a honi magyar vállalkozásokétól előnyösebb feltételeket. (Az Audi például munkahelyenként 6 millió Ft, míg a Mercedes 9,4 millió Ft támogatást kaphat 2011. februári adatok szerint, miközben például az IMF-EU nyomásra született Széll Kálmán Terv szerint a honi közösségi közlekedésből 3 év alatt évente 40-60 milliárd Ft nagyságrendű forrást terveznek elvonni.

Az olykor inkább Audi és Mercedes luxusautókkal is közlekedő honi államéleti, politikai, közhatalmi elit pedig mindeközben saját önkorlátozása, példamutató önmérséklete, tömegközlekedésre áttérése helyett a tömegközlekedési, vasúti menetkedvezmények megszüntetésén, megszorításán dolgozik, rég elfelejtve a választópolgárokban még ott élő Miniszterelnöki székfoglalót, melyben Dr. Orbán Viktor Kormányfő, Országgyűlési Képviselő, Pártelnök plebejus kormányzást, törvénykezést, közpolitikát, közszolgálati alázatot, szerénységet, szorgalmas munkát ígért)!

Olajügyek –  az NCK elő kívánja mozdítani, hogy ismét előtérbe kerüljenek az olajügyek
Egyes szakértői becslések szerint az olajügyek kapcsán mintegy 2500 – 3000 milliárd forint kárt érte hazánkat! Ez az összeg a teljes államadósságunk nagyjából 6 százalékát teszi ki!

A bűncselekmény-sorozatban résztvevő – („ismeretlen tettesek”) – személyek és érdekcsoportok értelemszerűen hasonló mértékű kárt okoztak nem csak a Magyar állam, hanem a többségi társadalom számára is, hisz ez az összeg nem csak óriási mértékű állami bevétel kiesést, hanem ezzel összefüggésben közvetlen életminőség romlást eredményezett!

Évekkel ezelőtt, az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság munkája során 29 doboznyi nyilvános, valamint kétdoboznyi minősíttetett anyag születetett.  Sok esetben úgy titkosították az iratokat, hogy az eljárás minden szakaszát és mozzanatát elzárták a nyilvánosság elől! Ezen kívül van még egy számítógépes adattároló, amely a vizsgálóbizottság ideje alatt működő zöld számra beérkezett hívásokat tartalmazza. Ezek szintén a minősített információk közé tartoznak! 

A nemzetközi szerződések felülvizsgálata – az NCK elő kívánja mozdítani, hogy

Az összes közhatalmi ág, közszolga, képviselő, közméltóság bevonásával vizsgáltassék felül a Magyarországot, Magyar Államot terhelő összes olyan nemzetközi szerződés is, amely elháríthatatlannak bizonyult kényszer, erőszak, zsarolás, erőfölény, és súlyos megtévesztés(ek) következtében, illetve jó erkölcsöt sértve, a szerződött szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékűségének nem megfelelve, a jogtalan és tervezhetetlen, egyoldalú, előnytelen szerződés-módósítás(ok) gyakorlatát intézményesítve, valamint jogtalanságra, törvénytelenségre alapozva jött létre, illetve maradt érvényben, lett (van, lesz) végrehajtva!

Az NCK elképzelése szerint a Magyarországon  létrejött összes magyar állami vagyon-, és közszolgáltatás-privatizációs szerződés is felülvizsgálandó, és szükség szerint módosítandó, illetve megszüntetendő!

 

Az elszegényedett rétegek védelme érdekében – Az NCK úgy ítéli meg, hogy

Elodázhatatlan közfeladat azon szerződések, jogforrások törvényességi, közérdekűségi felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása is, amelyek a becsületes, tisztességes dolgozók, családok, nyugellátottak széles tömegeit hozták méltatlanul olyan helyzetbe, hogy lakásuk hitel-, illetve közüzemi rezsitartozásait csak a legszerényebb életviteli alapszükségleteik, élelem, víz, fűtés, világítás, gyógyszerek, ruházkodás kielégítéséről lemondva, vagy már amúgy sem tudják teljesíteni!

Szükség lehet a családi és magáncsőd nemzet-, és életmentő, társadalmilag is igazságos jogintézményének kidolgozására, bevezetésére is, a korábbi német és más európai „szociális alkotmányok” honosítható rendelkezéseit is érdemben tanulmányozva.

Emellett mielőbb felfüggesztendő, átalakítandó a hatályos végrehajtási törvény, árverési szabályozás is, bírósági és nem bírósági végrehajtók, végrehatási eljárások tekintetben egyaránt. Időszerű a sajnos maffiaszerű ügyletekben, módszerekben is tömegesen részes egyes végrehajtók, felhajtók, nepperek, és az ügyeikhez kapcsolódó, különös vagyongyarapodáson, életformaváltásokon átmenő különböző közhatalmi ágakban szolgáló hivatalos személyek, elkövetés, felbujtás, bűnpártolás gyanúját tisztázó, megerősítő vagy kizáró teljes-körű átvilágítása is, a szükséges bűnfelderítések, vádindítványok akár fedett nyomozati eljárásokkal, áldozat-, és tanúvédelmi programokkal megerősített, mielőbbi előmozdításával. (A jelenlegi, illetve a megújuló Büntető Törvénykönyv (BTK), Ügyészségi, Rendőrségi, Nemzetbiztonsági Törvények idevonatkozó rendelkezéseivel is összhangban).

A magyar államadósság csökkentése, a Magyar Emberek védelme érdekében!
Magyarország nemzetközi államadósságának minél gyorsabb és nagyobb arányú visszaszorítása alapvető Nemzeti érdek, közügy, amely közvetlenül kihat mind az ország rövid és hosszú távú gazdasági teljesítményére, mind pedig a nemzeti életminőségre, élethelyzetekre, a közbiztonságra és a közhangulatra is.

►Külön is kiemelt felelősség terheli az Orbán-Semjén Kormányt és a kormánypárti Fidesz-KDNP Országgyűlési Frakciószövetség 2/3-os többségi mandátumával működő jelenlegi Országgyűlést, hogy a saját illetékességi-, jog-, hatás-, felelősségi-, és feladatköreikben a legjobb tudásuk, erkölcsük szerinti minden tőlük telhető törvényes, közérdekű intézkedést, döntést tegyenek, hozzanak meg mind a honi államadósság, mind a honi magánadósságok méltó rendezése ügyében!

A Kormány 2011.04.06-án, “Összefogás az államadósság ellen” néven Államadósság-csökkentő alapot hozott létre.

Sajnos tény, hogy napjainkra a lakosság nagyobb hányadát kitevő munkanélküliek, a minimálbérből, illetve az átlagos bérből és jövedelemből élő dolgozók, valamint a kisnyugdíjasok megélhetése, életkilátása, ingóságaik és ingatlanjaik megtartása került közvetlen veszélybe, ezért szélesebb, önkéntes és eredményes lakossági adakozásra nem lehet számítani!

Egyértelmű, hogy önmagában az “Összefogás az államadósság ellen” elnevezésű alap létrehozása csak az államadóság minimális mértékű csökkentését teszi lehetővé!

Ezért a Nemzeti Civil kontroll az államadósság gyors visszaszorítása és kezelhetősége érdekében négy  „pilléren” nyugvó program felállítását és végrehajtását támogatja.

ELSŐ PILLÉR: ÚJ MAGYAR-OROSZ, MAGYAR-NÉMET ÁLLAMKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

Az államadósságunk felszámolásának, csökkentésének legkevésbé nemzetvesztő, népnyúzó módja a Magyar Állam jogos külső bevételeinek, államközi adósságbeszedésének megvalósítása:

• Az egyik ilyen, igen komoly lehetőség: a jóvátételi, adósságrendezési tárgyalások azonnali kezdeményezése és mielőbbi eredményes lefolytatása Németországgal, mert Magyarország által a Német Birodalom részére a II. világháború során végzett, teljesített hadiszállításainak (döntően haditechnikai, élelmiszeripari termékek) ellenértéke kölcsönös megegyezés, köz-, és magánjogi aktusok útján újra esedékessé válhat. Eme teljes ellenértéket gazdaságdiplomáciai és katonai, védelemgazdasági szakértők mai jelenértéken 112-124 Milliárd USD nagyságrendűre értékelik. Magyarország, aki akkor sem, és 1956-ban, majd az 1989-es „rendszerváltás” után sem keveset tett és igen komoly áldozatokat hozott Németországért, Európáért, így akár egyben, vagy 3-5 éves részletfizetéssel is igazán megérdemelné ezt, hiszen még a Marshall Terv áldásos hatásaiból is kimaradt, miközben a szovjet megszállásból és a Szovjetunió irányába teljesítendő jóvátételi szállításokból is alaposan kivette a részét.

• A másik ilyen, igen komoly bevételszerző, kiadásmegtakarító adósságcsökkentési lehetőség: a megboldogult Borisz Jelcin mindmáig jogérvényes 1992. november 10-i, magyarországi nyilatkozata a Szovjetunió 1956-os beavatkozása miatt. Jelcin kétséget nem hagyott a tekintetben, hogy „politikai és morális felelősséget érez az 1956-os szovjet beavatkozás miatt”. E politikai, katonai és gazdaságdiplomáciai nyomvonalon elindulva, az 1956-os szovjet katonai beavatkozást bilaterálisan is hadüzenet nélküli háborúnak tekintve, s kétoldalúan elismertetve komoly háborús jóvátételi, kártérítési igényt nyújthatna be Magyarország a legerősebb jogutód állam, Oroszország részére. Oroszország peren kívüli magyar-orosz államközi megállapodás-rendszerben, 3-5 éves ütemezésben, akár részben előre kikötött devizanemben fizethetne, akár részben olyan kurrens árualapokban (földgáz, nemesfémek, faanyag) is kárpótlással szolgálhatna, amelyek közvetlenül, vagy több-országos, körkapcsolásos külkereskedelmi ügyletek révén fizetőképes, azaz magyar államadósság-csökkentő vevőkre találhatnának.

E fenti két magyar állami bevételezési tranzakció-sorozat a még szükséges, új magyar-nemzetközi kölcsönszerződési semmiségi, könnyítési törvények eredményes, ütemes végrehajtásával és az alábbiakban meghatározott, következő további, második és harmadik pillérrel együtt akár az államadósságunk teljes lenullázását, vagy nagyarányú könnyítését lehetővé teheti már a következő 3-6 éven belül is.

MÁSODIK PILLÉR: ÁLLAMADÓSSÁG-JÁRADÉK, ADÓSSÁGRENDEZÉSI JUTALÉK

A Magyarországon működő, részben vagy egészben idegen tulajdonú cégek, gazdálkodó szervezetek, transznacionális és leányvállalati szervezetek naptári félévvégenként egyszer a nettó bevételük 2 %-át kötelesek legyenek 15 napon belül államadósság-járadékként befizetni, átutalni a törvényileg biztosított civiltársadalmi ellenőrzési lehetőség, nyilvános havi mérleg-közzétételi kötelezettségvállalás mellett intézményesítendő, működtetendő Magyar Államadósság-rendezési Alapba. Mindezt csak úgy tehetik meg, hogy e 2%-os nettó bevételi pénzkivonás sem e cégek termékeinek, szolgáltatásainak fogyasztóit, igénybevevőit, sem e cégek munkavállalóit ne érinthesse hátrányosan. Ellenkező esetben az okozott kár mértékének legalább tízszeresét kitevő büntetőadót legyenek kötelesek megfizetni. A Magyar Államadósság-rendezési Alap Felügyelő Bizottságában a mandátumok fele a parlamenti pártok képviselőit, fele pedig a nemzeti civil kontrollt megvalósító társadalmi szervezetek delegáltjait illeti meg. Az Alap havi közpénz-elszámolási mérlegét a Magyar Közlöny tárgyhavi számában, és a közszolgálati Magyar Televíziók teletext oldalain is közzétenni javasoljuk.  Külön törvényi rendelkezésekkel biztosítandó, hogy az államadósság-rendezési közcélból az eme alapba befolyó minden pénzösszeg kizárólag közvetlenül a magyar államadósság csökkentésére fordítandó ! E korlátozó rendelkezések megszegőit a Büntető Törvénv Könyv szerinti hűtlen kezelés, befolyással üzérkedés, hivatali visszaélés bűncselekményi tényállásaira vonatkozó bűntetőjogi szankciókkal javasoljuk súlytani.

Emellett megvalósítandó a hazánkban működő cégű, leányvállalatú legtőkeerősebb multinacionális cégek nemzetközi adósságkönnyítési eljárásba vonása kölcsönösen előnyös magyar állami szerződésekkel is. Így minden olyan tárgyévben, amikor adott összegű, adósságkönnyítést értek el Magyarország javára, a hazánk számára biztosított pénzügyi előny összegének megállapodott paraméterekkel diszkontált tőkehelyettesítési jelenértékének 20%-át kitevő egyedi, időszaki, különleges adókedvezményben részesülhet. Eme adósságmenedzseri szerződés és jutalék rendszer a magyar tulajdonú hazai cégek és honpolgár magánszemélyek gondosan kiválasztott és nemzeti érdekűen előminősített körére is kiterjedhet, egyebek mellett a szektorsemlegesség és a magyar érdekű versenyeztetés közcéljainak teljesülése végett is.

Joggal és megalapozottan feltételezhetjük, hogy például a hazánkat is hitelező kereskedelmi bankok Párizsi Klubjával, Londoni Klubjával folytatandó adósság-elengedési, könnyítési tárgyalásokon az olyan súlyú, francia, német, illetve angolszász gyökerű, alapítású, hagyományú, tőketöbbségű multinacionális cégcsoportok akár eredményesek is lehetnek, akik némelyikének világközponti, illetve transznacionális hálózati éves marketing, beruházási, beszerzési, termelési, szolgáltatási pénzügyi keretei olykor kisebb országok állami költségvetési főösszegének nagyságrendjétől sem esnek messze.

HARMADIK PILLÉR: A MAGÁNSZEMÉLYEK ÁLLAMADÓSSÁG-JÁRADÉK FIZETÉSE

Javasoljuk, hogy a Magyarországon személyi jövedelemadót fizetni köteles magánszemélyek a naptári adóévet követő év június hónapja 1. napjáig az alábbi mértékű, jövedelemarányos államadósság-rendezési járadékot (ÁRJ) kötelesek befizetni a Magyar Államadósság-rendezési Alapba:

Amennyiben az éves, összevont személyi jövedelemadó (SZJA) alapjuk nem haladja meg az adott tárgyévi havi minimálbér (HMB) 36-szorosát, éves garantált bérminimum (ÉBM) háromszorosát, akkor a magánszemély az államadósság-járadékfizetési kötelezettség alól mentesüljön. A 3 ÉBM feletti jövedelmekre az alábbi, sávosan progresszív logikájú, mértékű ÁRJ fizetési kötelezettség álljon fenn:

• A 3 ÉBM és 4 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az ebbe a sávba eső jövedelemrész 1 %-a,

• A 4 ÉBM és 5 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az előző 1 sáv járadékán felül az ebbe a sávba eső jövedelemrész 2 %-a,

• Az 5 ÉBM és 6 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az előző 2 sáv járadékain felül az ebbe a sávba eső jövedelemrész 3 %-a,

• A 6 ÉBM és 7 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az előző 3 sáv járadékain felül az ebbe a sávba eső jövedelemrész 4 %-a,

• A 8 ÉBM és 9 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az előző 4 sáv járadékain felül az ebbe a sávba eső jövedelemrész 5 %-a,

• A 9 ÉBM és 10 ÉBM közé eső SZJA alap esetén az ÁRJ legyen az előző 5 sáv járadékain felül az ebbe a sávba eső jövedelemrész 6 %-a,

… és így tovább mindaddig, amíg az adott sáv e számítási eljárással kiadódó ÁRJ mértéke a megelőző sávok járadékain felül el nem éri az abba a sávba eső jövedelemrész 60 %-át, amely felett már minden további jövedelemrészt változatlan, azaz: 60 %-os mértékű, lineáris kulcsú ÁRJ járadékfizetés terhel.  
 
NEGYEDIK PILLÉR: ÖNÁLLÓ, MAGYARÉRDEKŰ PÉNZÜGY-, ÉS BANKPOLITIKA

Ahhoz pedig, hogy az államadósságunk ne termelődjön ilyen módon, mértékben újra, mint eddig, a mindenkori nemzetközi szerződéseinket akként kell felülvizsgálni és megkötni, módosítani vagy megszüntetni, ahogyan a közindítványunkban fentebb azt mi is leírtuk. Ezen felül pedig minden törvényes, magyar közérdekű, nemzetfelemelő, élet-, és vagyonvédő, piacbefolyásoló, szabályozó eszközzel gyarapítani kell a honi fiskális, monetáris nyereségeket, csökkenteni kell a honi fiskális, monetáris veszteségeket. Olyan intézkedési, döntéshozatali rendszer kialakítása, megvédése, fenntartása révén, melynek eredményeként a Magyar Nemzeti Bank újra kizárólag a Magyar Országgyűlésnek, Nemzetnek alárendelt, munkaegyenérték-alapú, spekulációvédett magyar nemzetállami pénzintézet lesz, önálló, valós nemzeti fizetőeszköz (magyar pénz) kibocsátási joggal, az ország-kockáztató, valutabedöntögető nemzetközi magán-, és pénzhatalmi oligarchiától érdemben, tartósan függetlenné váló valutaárfolyam-, és jegybanki alapkamat-politikával.

Emellett a lakosság és a magyar tulajdonú üzleti szektor jövedelemtermelési és adófizető-képességét, s ezzel végső soron a sikeres honi államadóság-rendezés mozgásterét igen kedvezően befolyásolná, ha a Magyar Állam, Állampolgárok, Cégek közös beszerzési makro-társulásba tömörülve versenyeztetnék a Bankokat.

Mindmáig mindez fordítva történik, amikor a Bankok extraprofitot realizálva, sajátos kartellekbe tömörülve, – s olykor a fedett árnyékpolitikai-feketeüzleti maffiában is fizetett keresztapákat hadrendbe állítva – nyomják le államunk, nemzetünk, honfitársaink, cégeink torkán erőfölényük számunkra veszélyes végtermékeit.

E hátrányos helyzeten belföldi magyar állami versenyszabályozással és állami bankalapításokkal is úrrá kell lennie a magyar közhatalmi rendszernek, államvezetésnek. A hitelkamatokat és maffiabanki erőfölény-politikát pedig a speciális honi bankalapítások mellett új, közép-európai államközi nagybank létrehozásával is vissza kell szorítanunk, honi és multilaterális bank-versenyeztető stratégiánk, képességeink, módszereink továbbfejlesztésével is.

A működő kapitalizmusban legfőbb érték a kereslet, s ezért egy-egy ország belső pénz-, és hitelkereslete is professzionális országstratégiai termékmenedzseléssel, igazi versenyeztető erővel vihető piacra, különösen, ha az adott ország, így hazánk, Magyarország is, nemzetállami tulajdonú kulcsszereplőkkel is érdemben befolyásolhatja bank-, és hitelpiaci megtakarítási és nyereségesélyeit.

Megújuló energiaforrások– az NCK elő kívánja mozdítani

A szél és a napenergia magyar találmányokkal való hasznosítását!  Ez is része kell, hogy legyen a nemzeti önállóságunknak, hogy ne szoruljunk az „energia lobbi” által diktált árakhoz.

A megújuló energiaforrásokra komoly hangsúlyt kell fektetni a jövőben, hiszen ezek révén egyrészt az ország energiafüggetlensége nő, másrészt a környezetterhelés csökken!

A Közbiztonság védelmében – NCK elő kívánja mozdítani, hogy
Magyarországon felállításra kerüljön az állami kézben lévő Csendőrség!

Minden állam egyik legfontosabb feladata a mindenkori kockázatoknak megfelelő biztonság és védelem nyújtása az állampolgárai számára!

Jelenleg a morálisan és gazdaságilag lezüllesztett, belső problémákkal küszködő Rendőrség az országban kialakult helyzet megnyugtató kezelésére önmagában már nem képes.

Szükséges egy erős, tekintéllyel bíró, pártpolitikától mentes, az ország törvénytisztelő lakosságának a bizalmát élvező, a jogállamiságba vetett hitének a visszaállítását segítő csendőrség felállítása!

Az NCK elképzelése szerint a Csendőrség új, a rendőrségtől részben, és más biztonsági szervezetektől teljesen független, de velük szorosan együttműködő rendészeti, rendőrségi feladatok ellátására kiképzett, és rendőrségi jogkörrel felruházott országos hatáskörű rendvédelmi szervezet. Csendőrség az Országos Rendőr-főkapitányság önálló szervezeti részegysége, az irányítása ORFK. által történne.

A Csendőrség a Rendőrség struktúrájába integrálva, azzal párhuzamosan, de bizonyos feladatkörök, szétválasztásával, átcsoportosításával a vidéki városokban a településeken látná el szolgálati feladatait.

A csendőrség felállításának célja, alaprendeltetése

Az ország belső biztonságának, a közbiztonság megerősítése, a köznyugalom biztosítása az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának védelme.

A rend és közbiztonság helyreállítása, félelemmentes élet biztosítása minden törvénytisztelő állampolgárnak.

A vidéki lakosság biztonságérzetének az erősítése, a törvénysértések megelőzése, megakadályozása, a közbiztonságot sértő, törvénysértő cselekmények elkövetőinek, az elfogása, semlegesítése. A közrend, a közbiztonság fenntartása, a törvények betartása, betartatása, a megszaporodott bűncselekmények [élet és tulajdon elleni bűncselekmények stb.] megelőzése, megakadályozása, és részvétel a már elkövetett bűncselekmények felderítésében.

 

Céljaink, támogatandó törekvések pontokban:

A hazánk tönkretételéért felelős emberek felkutathatók és felelősségre vonhatók legyenek.
 

Az olajügyek feltárása.
 

Számunkra valóban fontos és ezért kiemelt jelentőséggel bír az ellopott közpénzek visszafejtése az államkincstárba.
 

A multinacionális tőke számára biztosított irreális adókedvezmények felszámolása.
 

Az emberi élet, a biztonság és a tulajdon védelme.
 

A földtörvény módosításával a tömeges külföldi földszerzés megakadályozása.
 

A Magyar államadóság tételes felülvizsgálata.
 

Az állami szintű korrupció kivizsgálása.
 

A nemzet szempontjából stratégiai fontosságú ágazatok köztulajdonba vétele.
 

A multinacionális cégek támogatása helyett a Magyar kis és középvállalkozók támogatása.

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM