EU-ELLENES JOGALKOTÁS ÉS JOGALKALMAZÁS MAGYARORSZÁGON

EU-ELLENES JOGALKOTÁS ÉS JOGALKALMAZÁS MAGYARORSZÁGON.

EU-ELLENES JOGALKOTÁS ÉS JOGALKALMAZÁS MAGYARORSZÁGON – Nagy Éva

1./ ÁRFOLYAMRÉS

A Hpt.213.§.(1.) bek. c.) pontja szerint semmis az a fogyasztói szerződés, amely nem tartalmazza az összes költséget, köztük a THM-et.

A kúria GFv.VII.30.078/2013. közbenső ítélete bár a PITEE esetében kimondta a szerződés semmisségét, túlterjeszkedve saját hatáskörén, és az EU fogyasztóvédelmi irányelveit felrúgva érvénybe helyezte a semmis szerződést.

A Kásler per kapcsán a Kúria más okból, de ismét kimondta a deviza alapú hitel szerződés érvénytelenségét, de ismételten érvénybe helyezte azt.

Ezen túlmenően a kúria jogot alkotott, holott csak csak legfőbb jogalkalmazóként járhatott volna el.

A 2/2014. PJE. határozat 3.pontjában foglaltak szerint a kúria alkotmányellenesen jogot is alkotott, az árfolyamrés címén különnemű árfolyamok alkalmazása esetére.


"A folyósításkor a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi, a törlesztésekkor pedig az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen, mert ezekkel szemben nem áll a fogyasztónak közvetlenül nyújtott szolgáltatás, így az számára indokolatlan költséget jelent. E rendelkezések azért is tisztességtelenek, mert alkalmazásuk gazdasági indoka a fogyasztó számára nem világos, nem érthető, nem átlátható. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződésekben szereplő vételi és eladási árfolyamok, mint átszámítási árfolyamok helyett az Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama válik a szerződés részévé a Ptk. 231. § (2) bekezdésében meghatározott diszpozitív törvényi rendelkezésre tekintettel, mindaddig, amíg kógens törvényi rendelkezés nem lépett azok helyébe."

A kúria 2/2014.PJE sz. jogegységi értelmében minden bank minden szerződése semmis az árfolyamrés tekintetében. 
A tisztességtelen feltételek kikötése a szerződés teljes semmisségét eredményezi mind a Hpt., mind a Ptk, értelmében, arról nem is beszélve, hogy az EU-s jogoknak primátusa van a jogalkalmazás tekintetében, a 2004-es jogharmonizációt követően.

2./ SZERZŐDÉSEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, AVAGY A TISZTESSÉGESSÉG KRITÉRIUMAI

A kúria a 2/2014.PJE. határozatának 2. pontjában meghatározta a tisztességesség kritériumait:

"Az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses rendelkezés akkor tisztességtelen, ha az nem felel meg a fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítási jog tisztességtelenségéről szóló 2/2012.(XII.10.) PK vélemény 6. pontjában felsorolt elveknek (egyértelmű és érthető megfogalmazás elve; tételes meghatározás elve; objektivitás elve; ténylegesség és arányosság elve; átláthatóság elve; felmondhatóság elve; szimmetria elve).

Ezen elvek alapján az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét szabályozó szerződéses rendelkezések akkor nem tisztességtelenek, ha azok a fogyasztó számára világosan és érthetően meghatározzák, hogy a hivatkozott PK véleménynek megfelelő ok-listában megjelölt körülmények változásai milyen módon és mértékben hatnak ki a fogyasztó fizetési kötelezettségére; egyben pedig lehetővé teszik annak ellenőrizhetőségét, hogy az egyoldalú szerződésmódosításra a szerződéses rendelkezések betartásával az arányosság, a ténylegesség és a szimmetria elvének érvényre juttatása mellett került-e sor."

Ezt követően az Országgyűlés 2014.07.04-én elfogadta a devizahitelesek megsegítését célzó első törvényt- a Kúria jogegységi határozata alapján.
A jogszabály, semmisnek mondja ki az árfolyamrést, amit a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán kell meghatározni. Alapvetően, az egyoldalúan módosított szerződést is semmisnek mondja ki, hacsak nem tudja bizonyítani a bank, hogy tisztességesen járt el.

A most folyó perek várható végeredményét vélelmezve szerint minden bank és pénzintézet minden devizahitel szerződése semmis a szerződések egyoldalú módosítása következtében.

Ennek ellenére az Országgyűlés a devizahitelesek megsegítését szolgáló 2.sz.törvényében, amit előreláthatólag 2014.szeptemberében fog megszületni, a több okból is semmis, és ezer sebből vérző devizahitel szerződéseket is érvényben fogja tartani azzal a kikötéssel, hogy a bankok kötelesek lesznek a tisztességtelen szerződés módosításból eredő tételeket tőkével szemben jóváírni, évagy a lezárt szerződések esetében visszatéríteni, bizonyos feltételek megléte esetén.

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti a Ptk. idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint– Ptk.4.§. Jóhiszeműség és tisztesség követelménye
– Ptk.5.§. Joggal való visszaélés, illetéktelen előnyök kikötése
– Ptk.200.§.Jó erkölcsbe ütköző,tisztességtelen feltételekre alapozott
– Ptk.202.§ . A szerződő másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előny kikötése
– Ptk.205.§. Objektív tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
– Ptk.209.§.(5.).1.bek.tisztességtelen feltételek kikötése

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti a Hpt. idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint

A Hpt 213.§.1.bek. alapvető célja a fogyasztók védelme. A bankok gyakorlatilag minden szerződésben megsértették a Hitelintézeti tv-t.
A Hpt 213.§.1-bekezdésben foglalt tartalmi elemei a szerződés létrejöttének elengedhetetlen feltételei. 
Ennek hiánya, akár az egyik feltétel is, a fogyasztói szerződés teljes semmisségét eredményezi, annak jogkövetkezményeivel.

Az Országgyűlés ezzel a törvénnyel megsérti az EU-s fogyasztóvédelmi szabályozás idevonatkozó rendelkezéseit, úgy mint 93/13.EGK-irányelv, stb.

A hazai jogalkotás és jogalkalmazás nem helyezkedhet szemben az uniós joggal.
Az EU-n belül az EU primátusa áll fönn, ez azt jelenti, hogy amennyiben a nemzeti jog ellentétes az EU-s joggal, úgy csak az EU jogát alkalmazhatjuk.

Magyarország ébresztő!
Ha itthon nem tudunk érvényt szerezni a jognak, el kell mennünk az EU-ig.
De addig is legyünk tisztában a jogainkkal! – Nagy Éva

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM