DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN – DEVIZAHITEL

DÖNTŐ ÜTKÖZET A KÚRIÁN - DEVIZAHITEL.

Döntő ütközet a Kúrián, soron kívüliség kérelmezve

[cn-social-icon]

A 2014. július 4-i törvényalkotók eddig elérték azt, hogy a jogerős ítélettel lezárt valamennyi közelmúltban befejezett peremben valamennyi Ítélőtábla logikátlan, megalapozatlan és törvénysértő, az ügynek érdemi vizsgálatát mellőző határozatokkal megfosztotta ügyfeleimet jogaiknak érvényesítésétől.

 

A jogállami követelmények semmibevételét egyébként is tapasztalva ezekre a bírósági határozatokra számítottam.

Ellenben elérkeztünk a Kúriai felülvizsgálati eljárások megkezdéséhez, és ebben az eljárásban bízom.

Ugyanis az eddigi bírósági ítéletek jogorvoslatára volt törvényes mód, míg a Kúriai döntésnek megváltoztatására irányuló jogorvoslat nem létezik.

Ebből kiindulva szerintem egyetlen Európai Uniós ország sem teheti meg azt, hogy a legfőbb igazságszolgáltatási szerve olyan színvonalú megfellebbezhetetlen határozatokat hozzon, mint amilyeneknek meghozatalára a magyar közhatalom eddig az alsóbb színtü bíróságokat kényszerítette.

Kétségtelenül nagy a tét és szerintem mostantól az eljárások túlmutatnak a pereknek jogi problémáinak vizsgálatán. Tartok attól, hogy a hatalmi önkény folytatása esetén helyrehozhatatlan más jellegű károkat is elszenvedhet a nemzet.

Kérem a Kúria Elnökét az ügyek soronkívüliségének elrendelésére az alábbi első írásom szerint, majd azt követően olvashatják azt, hogy miként kérem a Kúriát törvényes ítélet meghozatalára.A mellékletben pedig megtekinthetik a felülvizsgálati kérelemmel támadott Ítélőtáblai ítéletet.

Siófokon 2016. február 7. napján  Léhmann György

Kúria Elnökének

Dr. Darák Péter Elnök Úrnak

B u d a p e s t

                                                                       Tisztelt Elnök Úr!

Az ide mellékelt felülvizsgálati kérelemből megállapíthatóan devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződés részbeni érvénytelensége iránti peres eljárásban hozott jogerős ítélet megváltoztatása iránt terjesztettem elő felülvizsgálati kérelmet.

Tekintettel arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és 2014. évi XL. törvény rendelkezéseivel indokoltan érdemi vizsgálat nélkül utasította el ebben az eljárásban a Szegedi Ítélőtábla felperesi keresetet ugyanúgy, mint minden más peremben minden Ítélőtábla tette, szándékomban áll minden jogerős ítélet felülvizsgálatának kérelmezésével T. Kúriához a megküldött felülvizsgálati kérelemben írtak alapján fordulni.

Erre tekintettel közeljövőben az általam előterjesztett felülvizsgálati kérelmek száma meghaladja az ezret.

A mellékelt felülvizsgálati kérelemből megállapíthatóan a fenti peres eljárások felperesei a jogerős ítélet döntéseinek jogi alapját elfogadni nem tudják, és a Kúria döntését a Fővárosi Ítélőtáblának 2014. március 11-i  5.Pf.21.699/2013/4. számú jogerős végzésnek felülvizsgálati kérelemben idézett rendelkezései alapján kérik.

Kiemelve ebből a jogerős végzésből azt, hogy

A kölcsönszerződés III: pontjában szereplő közjegyzői ténytanúsítvány vonatkozásában az elsőfokú bíróságnak a szerződési feltétel vizsgálatát a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés j.) pontjában foglaltakra tekintettel kell elvégeznie. Eszerint a fogyasztói szerződésben tisztességtelennek minősül az a szerződési feltétel, amely a bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg. Ehhez képest kell megítélni, miként minősül, hogy az adós terhére mindenkor fennálló kölcsön- és járuléktartozás közokirati tanúsításaként a felek az adósnak a hitelezőknél vezetett számlái és a hitelezők vonatkozó bizonylati alapján készített közjegyzői ténytanúsítványt fogadják el.”

megállapítható az, hogy a felperesek számára kedvező Kúriai felülvizsgálati döntés alapján teendő olyan megállapítása a bíróságnak, hogy a devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződésekben szereplő közjegyzői ténytanúsítvány szerződési feltétel a 18/1999. Korm. rend. 1. § 1. bek. j. pontja alapján tisztességtelen azt jelenti, hogy

a bankok által kérelmezett, közjegyzői ténytanúsítvány és közjegyzői végrehajtási záradék alapján eddig indult minden végrehajtási eljárás törvénytelen eljárásnak tekintendő.

Ne maradj le semmiről! Kattints és iratkozz fel a hírlevélre: http://www.civilkontroll.com/newsletter/

Ismereteim szerint jelenleg ilyen módon folyamatban lévő végrehajtási eljárások száma hazánkban meghaladja a tízezres nagyságrendet.

Fentiekre tekintettel tényként állapítható meg az, hogy devizában nyilvántartott forintkölcsön szerződések részbeni érvénytelenségével kapcsolatos Kúriai felülvizsgálati eljárásokhoz kiemelkedően fontos társadalmi-, igazságügyi ügyek és ezek elbírálásához közérdek fűződik.

Valamint az is megállapítható, hogy az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés.

Erre tekintettel a 14/2002. (VIII.1.)  IM. rendelet alábbi rendelkezését alapul véve

33/B. § (1) A bíróság elnöke – külön kérelem nélkül – hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, különösen akkor, ha:

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik;

b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés;

k é r e m

T. Kúriai Elnök Urat arra, hogy fontolja meg ezeknek az ügyeknek soron kívűli intézésének elrendelését

illetve a rendelet 33. § alábbi rendelkezése alapján

(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti.

ügyfeleim képviseletében is kérem T. Elnök Úr által a felülvizsgálati kérelmeimmel indult felülvizsgálati eljárásokban az ügyek

a soron kívüliség elrendelését.

A mellékelt felülvizsgálati kérelmem elsőfokú bíróságtól várhatóan 2016. március első hetében kerül T. Kúria elé, míg a többi felülvizsgálati kérelmet a részemre történő kézbesítésnek megfelelően továbbítom az elsőfokú bíróságok felé.

Siófokon 2016. február 7. napján. Tisztelettel:  Dr. Léhmann György ügyvéd kérelmezőKúria részére

a Kecskeméti Törvényszék útján

Tisztelt Kúria!

 

Alulírott Hoffbauer Endre József és tsa felpereseknek már igazolt meghatalmazással igazolt jogi képviselő útján a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § 1. bekezdése alapján a 272. § 1. bekezdésében biztosított törvényes határidőn belül, a Szegedi Ítélőtábla Pkf.II.21.043/2015/5. számú jogerős ítélete ellen

f e l ü l v i z s g á l a t i       k é r e l m e t

Használt személygépkocsi, eladó ingatlan, otthon végezhető munka, olcsó mobiltelefon, eladó laptop…stb. Ingyen apróhirdetések. Add fel te is a hirdetésed! KATTINTS

terjesztünk elő, s kérjük a T. Kúriát, hogy a támadott jogerős ítéletet – a Kecskeméti Törvényszéknek 8.P.21.471/2015/4. számú ítéletére is kiterjedően vizsgálja felül, és a Pp. 275. § 4. bekezdése alapján a felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül, helyette a jogszabályoknak megfelelő új határozatot szíveskedjék hozni, kereseti kérelmünknek helyt adni szíveskedjen, és

kötelezze alperest perköltség viselésére.

Pp. 274. § 2. bekezdése alapján kérjük tárgyalás tartását.

Álláspontunk szerint a Szegedi Ítélőtábla jelen felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélete jogszabályt sért az alábbi Indokolásban megjelölt okok miatt és jogszabályok megsértése folytán.

I n d o k o l á s :  >>> TOVÁBB A MÁSODIK RÉSZHEZ    >>> TOVÁBB A III. RÉSZHEZ. [cn-social-icon]

Figyelem! A Nemzeti Civil Kontroll egy határokon átívelő széles körű baráti közösség és nem „deviza”- hiteles érdekvédelmi szervezet!
Ennek ellenére arra törekszünk, hogy azok a hírek, vélemények, károsulti gondolatok, valamint jogászi, ügyvédi és pénzügyi szakértői vélemények, dokumentumok, bírósági ítéletek melyek a „fősodratú” médiában nem kapnak publikációs felületet, politikai és gazdasági nézetektől függetlenül nálunk megjelenjenek. Ezáltal is elősegítve a károsultak szélesebb információszerzésének lehetőségét.
A Nemzeti Civil Kontroll szerkesztősége a devizakárosultak részére nem ad, és soha nem is adott jogi tanácsokat, utasításokat és nem végez jogi képviseletet sem. Az oldalainkon fellelhető dokumentumok, olvasói gondolatok, ügyvédi, szakértői vélemények kizárólag azok szerzőjének véleményét tükrözik, melyet a szerkesztőségünkhöz a szerzők közlés céljából eljuttattak, illetve az internetes portálokon, vagy közösségi média felületeken bárki számára hozzáférhető forrásból származnak, melyeket oldalainkon másodközlésként megjelentetünk. Ezen dokumentumok és információk hasznosságát, vagy valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni. Természetesen ezek a dokumentumok, írások, illetve gondolatok szabadon felhasználhatóak, de a Nemzeti Civil Kontroll kizár minden felelősséget a felhasználásukból eredő esetleges károkért. Konkrét jogi probléma esetén kérjük, hogy forduljon ügyvédhez. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, COOKIE HASZNÁLAT, GDPR-ADATVÉDELEM